02 d’abril 2008

INFORMACIÒ DE LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – MARÇ 2008 (I)

PRIMER PLE DESPRÈS DE LA MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:
Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2008 i de la sessió extraordinària de data 3 de març de 2008.

El nostre grup, llògicament, va votar en contra de l’acta de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II

Punt 2.- Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Lluís Vega Rodríguez del grup municipal de CIU i designació de nou regidor en substitució.

Punt 3.- Modificació del règim de dedicació de l’alcalde.

Primera gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils. -Donar suport perquè l'alcalde aconsegueixi apujar-se el sou un 34 % -
És en aquest punt on ja es comença a aplicar la famosa "llei colomer" llei que es va fer molt "popular" desprès de la primera MOCION DE LA MENTIDA I LA VERGONYA (any 2001 Moció I )
Vegin com el líder de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II es puja el sou de forma "sibil·lina".
L’alcaldessa Sra. Lina Morales (CIU) i el seu antecessor (CIU) dedicaven jornada completa(40 hores setmanals) per a exercir les funcions pròpies de l’alcaldia, doncs bé l’autor de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II, reduirà la seva dedicació a 30 hores setmanals amb el mateix sou.
Com primera “gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils.” el flamant nou alcalde, amb el vot favorable dels de la MOCIO II, aconsegueix apujar-se el sou un 34% ( 8.800 euros l’any més que els seus antecessors de CIU).
Si aquesta es la primera gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils (així es defineixen) , que Deu ens agafi confessats.

Punt 4.- Modificació del nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del ple.

En aquest punt el que fa el nou equip de govern i novament en aplicació de la “llei colomer”i per tal de demostrar com entenen el consens, és cessar als regidors de CIU i VIC de tots els Òrgans Col·legiats competència del Ple.
Transcripció literal de la intervenció del portaveu del VIC: Estan vostès, per la majoria que tenen, de contar o no amb la participació del meu grup i del de CIU, però vegin la diferencia de tarannà, nosaltres amb més o menys encert, varem proposar a tots els portaveus del grups a participar com representants en aquest òrgans, vostès no ho van acceptar.
Ara ha cregut convenient cessar-nos, res a dir, és la democràcia, però això alcalde, no és la ma estesa com va dir en el seu discurs de presa de possessió
Els nomenaments que nosaltres els hi varem proposar coincideixen en la seva practica als que vostès ara proposen.

Punt 5.- Acceptació, si escau, de la subvenció atorgada pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya a l’ajuntament de Cabrils com a titular d’una llar d’infants

Com es lògic es va acceptar la subvenció destinada a l’escola bressol que ens atorga el departament d’Educació.
Punt 6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia número 184, 185 i 186, de data 4 de març de 2008, relatius a la nova organització municipal.

Es tracta dels nomenaments de tinents d’alcalde i les diferents responsabilitats que ostentaran els regidors autors de la MOCIO DE LA MENTIDA I LA VERGONYA II

Punt 7.- Resolucions de l’alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.

Per consultar les actes de la Junta de Govern Local del 25 de febrer, JGL del 26 de febrer i del 28 de febrer cliqueu aquí.(Dites actes corresponen a l’equip de govern de CIU+VIC)

Punt 8.- Mocions dels grups polítics municipals.

No es va presentar cap.

Punt 9- Precs i Preguntes.

Transcrivim algunes de les preguntes fetes. El nostre portaveu, en relació a la situació del cos de policia va efectuar les següents preguntes a la regidora de Seguretat Ciutadana :

1.- Es veritat que aquesta passada Setmana Santa han hagut torns de 12 hores seguides amb la sola dotació d’un sol agent de policia ? És a dir, solament havia de guàrdia un agent de policia.

La regidora va contestar que ho farà en el proper Ple.

O no va voler contestar (està en el seu dret) o no està al corrent del que succeeix a la policia. Podem assegurar que està puntualment informada del que succeeix. Valorin vostès el que cal pensar d’una altre gran acció de govern de les forces polítiques de progrés, d’esquerra transformadora i catalanista de Cabrils (així es defineixen).

2.- Si la resposta és afirmativa, considera així garantida la seguretat del nostre poble, i també la del propi policia ?

Evidentment sense resposta

3.- He tingut coneixement que vostè va donar el seu vistiplau a la renovació dels contractes dels quatre agents de la nostra policial local signant la corresponent proposta.
- Es això cert ?
- Perquè, i qui, no ha respectat la seva encertada decisió ?

Resposta de la regidora NO !

Dilluns sol·licitarem còpia de dita proposta, (proposta que els delegats sindicals han vist signada per la regidora), i un cop obri en el nostre poder sol·licitarem les pertinents explicacions.

Transcripció de alguns dels Precs i preguntes del regidor del V.I.C. Xavier Albella:

Precs:
Prego consti en acta que cap dels regidors i regidores que ocupen les regidories de les que he estat responsable els darrers mesos, s’ha posat en contacte amb mi. Per tant entenc que estan al corrent dels assumptes que pertanyen a les mateixes.
Es lògic que quan s’entra de nou a governar no hi així cap interès per conèixer en quin estat es troben els projectes començats pel antic govern?. Es clar que per continuar mantenint les mentides amb les que s’ha donat suport a la moció de censura, i justificar que l’equip de govern no ha “fet res” no volent conèixer tots els projectes que estaven engegats, a punt de sortir en els propers dies i adjudicar-se implícitament el mèrit, típic del Sr. Colomer (PSC), mentider contumaç i plagiari demostrat, ara amb la convinença dels seus gregaris GPC, ICV i ERC-Consens.

. Hem de recordar que hem estat governant set mesos. Pocs exemples de molts temes a punt de tancar:
L’adjudicació del contracte de la recollida de la brossa orgànica i el rebuig havent rebaixat el cost en 28000 euros respecte de la proposta que ens trobarem de la anterior legislatura (Sr. Colomer, etc).
L’adjudicació per fer d’una vegada per totes, les voreres i tancaments de les parcel·les de propietat municipal que, costa de creure, però en molts del àmbits de Cabrils són les úniques que estan sense fer (sis anys de Sr. Colomer).
Compra i “plàning” per la instal·lació de 80 fixadors de contenidors de brossa.
Cens de pous d’aigua de propietat municipal, així com el seus estat d’ús actual per tal de fer les actuacions pertinents de cara a pal·liar el problema de la sequera.
Inventari de totes les zones verdes i parterres del municipi per tal de donar servei de manteniment a tot el territori (no només al casc urbà), inclosa- la partida econòmica necessària en els pressupostos d’aquest any.
Ja no entrem aquí en totes les tasques portades a cap durant aquests set mesos per tal de solucionar els molts problemes existents així com en l’avanç significatiu en el protocols que s’han de seguir per tal de poder executar les obres necessàries a fi de procedir a la recepció de les urbanitzacions encara no recepcionades.

Pregunta al Sr. Ponsa (ERC-Consens) com a regidor de comunicació:
Perquè han deixat de repartir el butlletí municipal?
Resposta resumida:
No s’està d’acord en aquest sistema.....
Hem pot dir quantes revistes s’han deixat de repartir?
Contesta:
No ho sé, li contestaré.....
Quan pensen tornar a editar el proper butlletí:
Contesta:
No ho sabem, ho estem estudiant.....
La realitat es la següent:
Només entrar al govern, PSC-GPC-ICV i ERC-Consens, producte de la moció de censura contra CIU i VIC, VAN DONAR L’ORDRE DE NO REPARTIR MÉS EL BUTLLETÍ MUNICIPAL.
Aquest govern te tot el dret i la obligació de buscar els sistemes d’informació mes adients per tal de millorar la comunicació amb els ciutadans, principi també defensat per ells a la oposició i, naturalment per nosaltres. Trobo del tot contradictori amb aquest principi que, mentres no decideixin trobar un sistema millor segons ells (es curiós que es faci una moció de censura per “millorar” la feina del antic equip i quan s’entra a governar i amb un tema tan simple i després de nou mesos de “planificació”) , ho hagin “de estudiar” mentres, boicotegen aquest mitjà d’informació, tenint en compte, al mateix temps, el malbaratament dels recursos del l’ajuntament ja que les publicacions estaven editades.

Pregunta a la Sra. Blanco (PSC) regidora d’urbanitzacions:
S’han començat a fer les voreres i els tancaments de les parcel·les de propietat municipal que han estat recientment adjudicats....(equip govern CIU-VIC)
Resposta:
No ho sé.
Pensen fer el manteniment dels parterres, voreres, carrers i zones verdes de les urbanitzacions?
Contesta resumida:
Donarem el servei nomes a les urbanitzacions recepcionades i en funció de les disponibilitats econòmiques, després “d’estudiar-les” (de nou).....

CONCLUSIÓ: SEMPRE “ESTUDIEN”, MAI S’ACABEN D’OBTENIR “EL TÍTOL”.

Seguirem igual, discriminació dels barris de Cabrils (urbanitzacions) que hauran de seguir pagant un “plus” a traves de quotes de les entitats urbanístiques de conservació si volen comptar amb un entorn digne.

El “top ten” de les contestes en el ple, li adjudico a la Sra. Mercé Fernández (ICV), mes aviat perquè no em va contestar cap i a cada pregunta feta contestava el Sr. Colomer. Sóc benèvol amb el mot “contestar”, el que va fer es parlar sense dir res, típic dels mediocres aspirants a viure de la política.
Exemple:
Quan pensen fer la neteja de les franges antiincendis Sra. Mercé Fernández?
Contesta del Sr. Colomer,
.......ho farem quan toqui.
Quan "tocarà"?. Aquest any s’inclourà dins dels pressupostos la partida econòmica necessària?.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels