13 de maig 2008

ALTRA VEGADA LA FALTA DE RIGOR.......... - (COM ABANS) -

"L’autor" de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA, desprès de “desfer-se” de totes les persones contractades pel nostre equip de govern CIU i VIC, (- recordem: els quatre policies joves, l’advocada, el cap de la policia, la secretària interventora, l’arquitecte i l’assessor jurídic externs en matèria d’urbanisme-) ha decidit contractar en comissió de serveis a un funcionari de l’ajuntament de Montmeló, i acte seguit l’anomena secretari interventor accidental incomplint tot allò que diu la legislació aplicable per cobrir les vacants de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

S’ha de tenir en compte que la figura de secretari interventor és una de les més importants en el funcionament d’un ajuntament ja que és el primer funcionari encarregat de vetllar per la legalitat i de donar fe de tots actes de la vida municipal, entre d’altres tasques que té encomanades, per tant el seu nomenament ha de ser-lo complint escrupolosament el que hi ha regulat per a aquest tipus de contractacions.

Sembla que en aquest cas no ha estat així, evidenciant novament qui te la “responsabilitat de govern” el despropòsit i la falta de rigor en les seves actuacions, provocant que organismes superiors hagin d’intervenir en defensa de la legalitat i del dret dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional a opositar amb igualtat d’oportunitats pels seus llocs de treball.

Recordem que la normativa que regula les formes de provisió d’aquests llocs de treball vacants diu que, amb caràcter previ al nomenament, s’ha de sol·licitar preceptivament un informe a la Direcció General d’Administració Local, sobre l’existència d’algun funcionari amb habilitació de caràcter nacional interessat en la provisió del lloc de treball pels procediments previstos en el Reial Decret corresponent, es per això que amb data 6 de maig davant la sospita que no s’havia actuat amb rigor, vam sol·licitar explicacions a l’alcaldia, explicacions que fins avui no se’ns han facilitat.

Doncs a Cabrils i en aplicació de “la llei de l’autor” de la II MOCIÓ DE LA MENTIDA I LA VERGONYA, no s’ha fet així -(com abans)-, i conseqüentment la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya basant-se en allò que està regulat per Llei, ha resolt REQUERIR a l’alcalde de Cabrils perquè deixi sense efecte el decret d’alcaldia pel qual anomena secretari interventor accidental de l’Ajuntament de Cabrils al funcionari de l’ajuntament de Montmeló......

Quines repercussions suposarà per l’ajuntament aquesta irresponsable actuació ?

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels