26 de maig 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 29 de maig a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 24 d’abril de 2008.
2.- Nomenament com a regidor del Sr.Julián Gómez Coll del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils.

I.- Part Resolutiva

Urbanisme

3.-
Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 1 de l’àmbit de Sant Crist.
4.- Dictamen que proposa aprovar, provisionalment, la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.
5.- Dictamen que proposa aprovar, provisionalment, el Pla Especial urbanístic de Can Vilumara.

Mocions dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils

6.- Proposició que sol·licita l’anulació de l’ordenança fiscal corresponent a la nova taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
7.- Proposició que sol·licita es compleixi amb el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de data 28 d’abril de 2008.

II.- Part de control

8.- Mocions.
9.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
10.- Precs i preguntes.

-------------------------------------------------------
Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels