27 de desembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT - desembre 2006-

Celebrat el Nadal, reprenem la informació facilitant-vos un resum dels punts tractats en el darrer Ple.

Punt 4.- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2006.

S’aprovà la xifra de 6.537 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Cabrils, a data 1 de gener de 2006.

Punt 6.- Autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu.

Un cop analitzat l'expedient de contractació, objecte d'aquest punt de l'ordre del dia, i motivat per unes presumptes irregularitats observades pel nostre regidor, la secretària interventora manifesta en el seu informe jurídic les seves discrepàncies amb el procediment seguit per l'alcalde, i per aquest motiu, només amb l'aprovació del ple poden ser resoltes.

El més curiós és que l'alcalde proposava i el seu equip de govern així ho van aprovar amb el vot en contra del VIC, aplicar dita desviació en detriment de la La subfunció 511 que es refereix a despeses destinades a realitzar actuacions sobre, carreteres, camins veïnals i tota classe de vials urbans i interurbans,altra barbaritat comptable més.

Per tal de que pugueu situar-vos, és necessari fer una història dels fets:

  • Amb data 24 d'abril mitjançant escrit del dia 11, l'alcalde convida a participar a 4 empreses en la licitació de les obres de rehabilitació i adequació del Museu Municipal amb un pressupost d'obres de 38.292,26 €.

  • Cap de les empreses hi participa, i “curiosament” dites obres s’adjudiquen a una cinquena empresa, ”no convidada” i amb un únic accionista, que “casualment” es “fill” d’un dels quatre empresaris primerament convidats.

  • El dia 26 de juny se signa el contracte d’adjudicació a “dita empresa” , i el dia 20 de juliol l’industrial, degut segons ell, a la visita d’obres realitzada el dia 19 de juliol s’adonen d’una sèrie de treballs que no contemplats al projecte redactat pel mateix arquitecte director de les obres, i que quantifiquen en 5.147,74€, més del pressupostat. I per tal motiu, diu l’industrial: si no s’hem notifica el contrari abans de dilluns dia 24 de juliol procediré a l’execució dels treballs esmentats. “Curiosament també” no es fins el 27 de juliol quant l’industrial presenta pressupost de la desviació que quantifica en els 5.147,74€.

  • L’alcalde “diligentment”, per escrit de 21 de juliol, sol·licita informe tècnic a l’arquitecte redactor i director del projecte.

  • No es fins el dia 10 d’octubre que dit arquitecte emet un informe, informe no signat per ell, sinó per P.O., quantificant la desviació, ara, en 7.261,86€ .(Informe no original) (Cal dir que en tots el expedients de contractació han de constar documents originals).

Consideracions al respecte,

Primer.- Aquesta actuació de l’alcalde, genera un greu precedent que els industrials poden tenir en compte en futures licitacions, ben es cert que la desviació es del 18.96%, no superant el 20% permès per Llei. (Quina casualitat).

Segon.- Com es que s’adjudica a Obres i Reformes Forcada, S.L, empresa que ni tant sols havia estat convidada?. (Informació privilegiada ?, això si, presumptament).

Tercer.- Si el projecte estava mal redactat,(així ho va manifestar un regidor de l’equip de govern en el decurs del Ple) perquè els ciutadans tenen que assumir la “desviació pressupostària”, i/o la feina mal feta de tercers que puja 7.261,86€ ?

Quart.- Perquè un l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres, és una fotocòpia i a més no esta signada per ell?, ni es té constància de la validesa i atribucions competencials de la persona que signa dit informe, sense identificar-se ?

Cinquè.- Perquè s’autoritza la despesa a càrrec de la subfunció 511, que com diu la secretària en el seu informe jurídic: La subfunció 511 es refereix a despeses destinades a realitzar actuacions sobre, carreteres, camins veïnals i tota classe de vials urbans i interurbans, per la qual cosa, davant la discrepància exposada i d’acord amb el que disposa l’article 216.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de març, la tramitació de l’expedient hauria de ser suspesa, essent l’òrgan competent per a la seva resolució, en compliment del que disposa l’article 217.2 a) del text legal esmentat, el ple de la Corporació.

Pues bé, ja sabeu en detriment de quina partida s’autoritza dita “errada de càlcul” que, com sempre, paguem els ciutadans.

Punt 7.- Convalidació dels tràmits realitzats en relació a pla especial urbanístic del CEIP Mas Maria de Cabrils i verificació de la documentació aportada pel promotor.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 d’octubre, va acordar retornar a l’Ajuntament dit expedient per tal de regularitzar una “sèrie d’errades materials”, que es com ho anomenen “certs polítics”, quan alguns d’ells s’equivoquem.

Punt 8.- Resolucions de l’alcaldia.

En aquest punt, el nostre regidor va fer esment a 13 decrets de incoació d’expedients sancionadors a ciutadans, algun d’ells pels motius següents: abocament indiscriminat de cartrons i/o materials divers, al costat dels contenidors ,alguns de Can Mas, etc.....
Es curiós, va manifestar el nostre regidor, que s’actuí amb tanta diligència contra els ciutadans, i en canvi hi havia constància d’empreses que desenvolupaven activitats industrials en sòl agrícola, sense llicencia, i abocaments de restes de materials de construcció a la zona esportiva, i davant d’això, els serveis, tant eficients d’inspecció, son més permissius. Perquè? Fa falta comentar-ho?

Es dona compte del decret 1535/2006 pel qual l’ajuntament presentà en data 24 d’octubre de 2006 una sol·licitud d’un préstec de 383.670,97 €, “per finançar projectes d’inversió de l’any 2006. – Fa falta comentar-ho?

Malgrat les discrepàncies a les comptes municipals i requeriment d’intervenció de la Sindicatura de Comptes, acció feta pel nostre grup, es torner a aprovar subvencions a entitats, per aproximadament 15.000 €, algunes d’aquestes Entitats hores d’ara, encara no han justificat les subvencions atorgades “per decret” els anys 2004 i 2005. – Fa falta comentar-ho?

Punt 9.- Precs i preguntes

Com ja sabeu, el nostre regidor formula-la en cada ple, preguntes relatives a l’actuació o als propòsit d’actuació dels òrgans de govern de l’ajuntament, en aquesta sessió es van presentar les següents preguntes:

Pregunta nº1.-

En relació a una sol·licitud d'informació feta per aquest regidor, l’Alcalde em va comunicar el passat 25 d'octubre que les preceptives pràctiques de tir es realitzarien el passat dia 21 de novembre.
En relació a aquesta qüestió formulo les següents preguntes :

1ª.- Quan es realitzarà el preceptiu segon exercici de tir.?
2ª.- Es cert que en dita sessió l’alcalde, presumptament, va participar també fen practiques de tir.?
3ª.- Es cert que un treballador de l’ajuntament en horari de treball, presumptament, també va fer practiques de tir.?
4ª.- De confirmar-se la informació, qui va proporcionar l’arma i la munició per du a terme dita “practica”?
5ª.- Qui era el responsable de la sessió de tir?
6ª.- Quants diners ha representat per als ciutadans aquestes practiques de tir fetes presumptament, per dues persones alienes al cos de la nostra policia local.?

Pregunta núm. 2

Motius pels quals l’Alcalde no s’ha abstingut en l’atorgament de la llicència d’obres número 344/2006 que causa la resolució d’alcaldia 2006/1614, ja que incorre, presumptament, en causa d’abstenció segons allò que diu l’article 28.2 a i b de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions i del procediment administratiu comú, i per tant dita llicència hauria d’haver estat autoritzada pel Primer Tinent d’Alcalde.
************************
Aquesta pregunta fa referència a que el mateix alcalde s’atorga llicencia d’obres per la construcció d’una piscina en una propietat seva. Res a dir del dret a disposar de piscina pròpia, però això es una clara demostració del desconeixement, o menyspreu, de les més elementals normes que regulen els procediments administratius a l’administració.
No farem més comentaris al respecte, creiem que l’actuació ho diu tot.

I per finalitzar aquesta llarga relació de fets, teniu en compte que es impossible resumir certes qüestions, com ara el tema del Museu o les habituals preguntes de control i fiscalització, però sí volem dir que, novament, i van dos vegades, l’alcalde davant les preguntes que li son incòmodes, va tornar a perdre els papers, demostrant la seva presumpta incompetència e incapacitat per dirigir, ja no tan sols l’ajuntament sinó també el recursos humans de que disposa, demostrant altre vegada més un desconeixement de les més elementals normes que regulen l’activitat política, i els drets fonamentals que tenen els regidors de sol·licitar tota la informació que es cregui convenient, per tal de fiscalitzar l’actuació o els propòsits d’actuació dels òrgans de govern. Recordem el que deia en el seu informe el Síndic de Greuges de Catalunya a rel d’unes queixes del nostre regidor.
Malauradament hi han persones que desconeixen que és la democràcia, i per tant no la practiquen, per demostra-ho posarem algun exemple de respostes a preguntes escrites del nostre regidor.

Resposta escrita de l’alcalde a una pregunta del nostre regidor:

En relació a la pregunta núm.4,(diu l’alcalde) sobre sol·licitud d’obertura d’un expedient de reclamació d’ingressos presumptament indeguts per un alt funcionari, en el període comprès antre finals de l’any 1999 fins final de l’any 2002, tinc que comunicar-li que es tracta, en tot cas, d’un presumpta fet, que te lloc en una determinada època en la que jo no soc l’Alcalde i que va ser per acord de l’interessat i l’anterior alcalde, el senyor Josep Grau i Casanovas.
Cal comentar-ho? - Com sempre llançant pilotes fora, i contra un company del seu propi partit. - Com veieu el tema es comenta per si sol.

Hi han actuacions d’alguns dels polítics del nostre poble, que confirmen les teories de Laurence J.Peter exposades al seu llibre "El principio de Peter", recordeu la màxima que, en tota jerarquia, "l'empleat"(“el polític”?) tendeix a ascendir fins al seu nivell d'incompetència" i es raona el per què les coses van sempre malament, sobretot en política."..............


Àrea d’Informació i Participació

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Animo y adelante, que el mundo es vuestro. !!!

Anònim ha dit...

No puc entendre com es prenen amb tanta lleugeresa la seva acció de govern, s'ha parat a pensar l'alcalde, en quina responsabilitat incorre si hagués succeït un accident com el que fa poc es va fer ressò la premsa.
Endavant nois, manca gestió, eficàcia i responsabilitat en tots els afers del nostre municipi.
Can Mas “amoïnat”

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels