20 de desembre 2006

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT -21 de Desembre 2006-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.
Esperem la vostra assistència.
Em plau comunicar-vos que per decret d’alcaldia amb el número 1665 ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al proper dijous dia 21 de desembre, a les 21 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre l’assumpte inclòs en el següent :
ORDRE DEL DIA.-
Part Resolutiva

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 9 de novembre de 2006.

2.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis 2004-07, per les obres d’instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol de la Zona Esportiva Municipal.

3.- Delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit en la Diputació de Barcelona.

4.- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2006.

5.- Aprovació del protocol d’emergències social per a l’any 2007.

6.- Autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu Municipal.

7.- Convalidació dels tràmits realitzats en relació al Pla Especial Urbanístic del CEIP Mas Maria de Cabrils i verificació de la documentació aportada pel promotor.

II.- Part de control

8.- Resolucions d’alcaldia.

9.- Mocions dels grups municipals.

10.- Precs i Preguntes.

Si desitgeu que el nostre regidor formuli-li al Ple, preguntes en relació a temes que els hi preocupen, podeu fer-les arribar utilitzant aquesta pàgina o per escrit al nostre correu electrònic.

Àrea d’informació i participació


Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels