16 de desembre 2006

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

S’ha convocat pel proper dilluns 18 de desembre a les 16:00 hores, primera sessió de dita comissió, amb el següent ordre del dia :

· Examen del Compte General del pressupost de l’exercici econòmic 2005 i emissió d’informe.

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític, integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l'ajuntament, que, després de sotmetre's a informació pública, s'adjuntarà a la mateixa per a enviar-la al Ple on serà objecte, si escau d'aprovació.

La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, (
Art. 212.2 RDL 2/2004 i Art. 58 i 101 del DL 2/2003), on després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen.

Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com veureu es farà amb més de sis mesos i mig de retard.
El nostre grup un cop analitzat el Compte General del pressupost de l’exercici econòmic 2005, manifestarà en dita sessió les nostres objeccions, objeccions que exposarem en aquest blog un cop celebrada la sessió.

ÀREA ECONÒMICA

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels