19 de desembre 2006

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (MÉS)

Com ja vàrem informar, ahir es va celebrar la sessió de la Comissió Especial de Comptes, amb l'objecte d'emetre informe, favorable o desfavorable a la gestió econòmica de l'exercici 2005.

El nostre regidor, membre de dita Comissió Especial de Comptes, en nom del nostre grup va presentar un escrit de reparos i objeccions a les comptes de l'ajuntament i la societat municipal Seipro, és un escrit extens però impossible de resumir, ja que és necessari fer-ho constar literalment junt amb el dictamen de la Comissió.

El compte general amb l'informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions, segons allò que diu l'article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per tant us animem, donada la seva publicitat, a donar un cop d'ull a les comptes municipals, i als nostres reparos a dites comptes.

Agrairem com sempre, els vostres comentaris al respecte, bé mitjançant el blog o el correu electrònic, si feu servir el blog, la informació serà de mes abast, però ho deixem al vostre millor criteri.

Van votar a favor de l’emissió d’informe favorable, CIU, PSOE-PSC i GEC , vots en contra de l’emissió d’informe favorable PP,DIU i Veïns Independents de Cabrils (VIC)
ERC va excusar la seva assistència deguts a problemes d’agenda.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels