01 d’octubre 2008

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 25 DE SETEMBRE

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt.- 2.- Aprovació inicial de la requalificació de 993 m² de la parcel·la 275 de la urbanització de la Llobera en espai lliure públic (6).

En aquest punt i desprès d’una rigorosa exposició per part del nostre regidor Sr Julian Gómez, fruit d’un exhaustiu anàlisi de la documentació existent a l’expedient i tenint que recórrer al Registre de la Propietat de Mataró per tal de comprovar la titularitat de la parcel·la que es pretén requalificar, hem arribar a les conclusions que s’exposen en el document adjunt. Fitxer annex.
Reportatge (1) fotogràfic (2) de la parcel·la

Punt.- 3.- Aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3, Crist Parc.

Cal remarcar en aquest punt de l’odre del dia la desviació de 100.420,67 € del pressupost inicial de les obres d’urbanització de l’àmbit de Crist Park, i que suposa un increment respecte a l’adjudicació d’un 29,589 %.

Recordem que les obres d’urbanització han estat executades sota la direcció facultativa de l’enginyera que habitualment contractava l’ajuntament, actual regidora de Gestió d’urbanitzacions del PSOE-PSC , amb una minuta de 9.797,53 € i que els honoraris dels projectes d’urbanització, de reparcel·lació i estudi de seguretat i salut fets per l’arquitecte municipal van suposar un cost per als veïns de 26.887,- €

Altre vegada va quedar demostrada la manca de rigor d’aquest equip de govern que porten a l’aprovació del Ple unes quotes, sense conèixer ni aportar a la documentació de l’expedient, l’import individualitzat de cadascuna d’elles per tal de que els veïns tinguin coneixement del que hauran de pagar.
Davant la nostra queixa per la manca d’informació, l’alcalde va al·legar que ja se’ls informarà menystenint als regidors de l’oposició, motiu pel qual varem votar en contra de dit acord ja que creiem que no es pot aprovar el que no es coneix.

Creiem que tant pel cost de les obres com per l'import de les minutes cobrades tant per l’arquitecte (26.887€) com per i l’enginyera directora de les obres (9.797,53 €) requeria una mica més de rigor en tot el procés.
Important desviació del pressupost- i
posterior càlcul de quotes individualitzades-(que no es coneix)

Punt.- 6.- Aprovar l’acord de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2009.

Les festes locals per l’any 2009 seran l’1 de juny, dilluns de Pasqua Granada i el 18 d’agost Festa Major de Santa Elena.

Punt.- 7.- Aprovar el nomenament accidental per ocupar lloc de treball a l’Ajuntament

En aquest punt, i per tal d’evitar malentesos i manipulacions de la nostra postura davant aquesta reiterada i il·legal contractació, el nostre portaveu va llegir la seva declaració escrita, fent l’advertiment de que volia que constés literalment en acta. Intervenció que passem a comentar-vos reproduint una part d’ella, ometent el nom del treballador implicat,
Fitxer annex

Punt.- 9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

En aquest punt i en relació a les factures aprovades per la Junta de govern local vam fer especial esment a les següents :

Factura 2008/962 de 530,-€ pel concepte de “redacció equip de govern informa”, vam preguntar quin ha estat el cost total de l’edició del fulletó “l’equip de govern informa”.
Cal recordar que es tractava d’un fulletó propagandístic i de culte a la personalitat, més propi de la campanya electoral que d’una informació municipal, ja que per això està el butlletí municipal, ...... això si però pagant-lo tots els ciutadans......, anem bé..............

Factura 2008/678 de 208,80,-€ pel concepte de arranjament rellotge campanar.
Recorden el que va dir l’alcalde que valia la reparació del rellotge de la Parròquia? ....Prop de 4.000€ va dir...............

Factura 2008/701 de 140,- € pel concepte d’atenció psicològica.
Factura 2008/982 de 70,- € pel concepte de visites.
El nostre grup va fer l’1advertiment de la gravetat del fet de que a dita relació hi constés el nom del menor d’edat que estava rebent atenció psicològica, ja que s’ha incorregut en una clara vulneració del seu dret a la intimitat a l’honor i a la seva pròpia imatge.

I en relació a les resolucions (decrets) dictades per l’alcalde, també el nostre portaveu i per tal d’evitar malentesos i manipulacions va llegir la seva declaració escrita de la nostra postura davant el decret 691/2008, de reposar al funcionari cessat en el seu lloc de treball anterior, fent l’advertiment de que volia que constés literalment en acta.
Intervenció que passem a comentar-vos reproduint una part d’ella, ometent el nom del funcionari nomenat.
Fitxer annex
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

1 comentari:

Anònim ha dit...

De que os queixeu ???, amb aquesta maravellosa parcel.la ( ref:Llobera2) ,que es com una mena de batibull de "pluvioselvatropical" i matolls mediterrànis (un xic penjada, tot s' ha de dir) es podria fer una fantastica "Zona" per "Motocros"... o uns cursets (nivell 2) d' "escalada"...., i desbroçant una mica quederaia una bona pista per "Parapente"... i..i..i moltes i moltes d' altres populars, fantàstiques i pràctiques iniciatives...
(Nota:Cal evitar infants menors de 25 anys)

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels