23 de setembre 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 25 de setembre a les 21 hores a la sala de plens de la Casa de la Vila per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 24.07.08

2.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la requalificació de 993 m² de la parcel·la 275 de la urbanització de la Llobera en espai lliure públic (6).

3.- Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3, Crist Parc.

4.- Dictamen que proposa aprovar definitivament el Reglament del cementiri municipal.

5.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titularitat de nínxols del cementiri municipal de Cabrils.

6.- Dictamen que proposa aprovar l’acord de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2009.

7.- Dictamen que proposa aprovar el nomenament accidental per ocupar lloc de treball a l’Ajuntament.

8.- Mocions

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes
----- ----- ----- -----

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels