15 de novembre 2008

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l’ajuntament, que, després de sotmetre’s a informació pública, s’adjuntarà a la mateixa per a enviar-lo al Ple de l’Ajuntament on serà objecte, si escau d’aprovació.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any, segons allò que diuen els articles 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que se aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà un dictamen.
Tant els comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi de que, durant aquest temps i vuit dies més, els interessats puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la comissió especial les examinarà i n’emetrà un nou informe.

Aquesta es una de les irregularitats denunciades en anys anteriors davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per la no celebració de dita preceptiva Comissió de Comptes en els terminis legalment establerts, que com podeu comprovar, les comptes corresponents l’exercici econòmic del 2007 a data d’avui encara no han estat sotmeses al preceptiu informe de la Comissió Especial de Comptes 2007, es a dir, duen un retard de més de 7 mesos, motiu pel qual el dia 14 de novembre varem requerir per escrit a l’alcalde que convoqués dita sessió, informant-nos en dita convocatòria dels motius pels quals no s’han complert els terminis establerts en la legislació esmentada.

En quant a les comptes de l’exercici 2006, que recordem, la sessió de la Comissió del 2006 es va celebrar el dia 25 de juliol de 2008, es a dir amb un retard d’un any i un mes, en dita sessió el nostre representant va manifestar les nostres disconformitats i objeccions en la línea de anteriors sessions (exercicis 2004 i 2005), objeccions lliurades per escrit de data 1 de setembre de 2008 i que a data d’avui resten sense resoldre’s.

Degut al fet que han passat gairebé tres mesos sense rebre resposta a la nostra manifestació d’objeccions, hem optat per requerir a l’alcalde a que convoqui la necessària sessió de la Comissió Especial de Comptes 2006 per tal d’examinar les objeccions formulades al Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2006 i emetre’n un nou informe.

Continuarem informant.

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Àrea Econòmica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
La Comisión Especial de Cuentas, es un órgano de control de carácter político, integrado por los representantes de los diferentes grupos políticos que constituyen la Corporación, siento su función la de efectuar informe sobre la Cuenta General del ayuntamiento, que, tras someterlo a información pública, se adjuntará a la misma para enviarla al Pleno dónde será objeto, si procede de aprobación.

La comisión especial de cuentas se debe reunir necesariamente antes del día 1 de junio de cada año, según lo que instruccionan los artículos 212.2 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 58 y 101 del Decreto Legislativo 2/2003 por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, dónde después de examinar las cuentas y sus justificantes, se emitirá un dictamen.

Tanto las cuentas como el dictamen emitido por la Comisión serán expuestos al público durante un plazo de quince días, con objeto de que, durante este tiempo y ocho días más, los interesados puedan presentar por escrito todas las objeciones y observaciones que consideren oportunas. Si se formulan reclamaciones, la comisión especial las examinará y emitirá un nuevo informe.

Esta es una de las irregularidades denunciadas en años anteriores ante la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, la no celebración de dicha Comisión de Cuentas en los plazos legalmente establecidos, que cómo podéis comprobar, las cuentas correspondientes al ejercicio económico del 2007 a fecha de hoy todavía no han sido sometidas al preceptivo informe de la Comisión Especial de Cuentas 2007, es decir llevan un retraso de más de 7 meses, motivo por el cual el día 14 de noviembre requerimos por escrito al alcalde que convocara dicha sesión, informándonos en dicha convocatoria de los motivos por los cuales no se han cumplido los plazos establecidos en la legislación mencionada.

En cuanto a las cuentas del ejercicio 2006, que recordemos, la sesión de la Comisión del 2006 se celebró el día 25 de julio de 2008, es decir con un retraso de un año y un mes. En dicha sesión nuestro representante manifestó nuestras disconformidades y objeciones en la línea de anteriores sesiones (ejercicios 2004 y 2005), objeciones entregadas por escrito de fecha 1 de septiembre de 2008 y que a fecha de hoy siguen sin resolverse.

Debido a que han pasado casi tres meses sin recibir respuesta a nuestra manifestación de objeciones, hemos optado por requerir al alcalde a que convoque la necesaria sesión de la Comisión Especial de Cuentas para examinar las objeciones formuladas a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio económico 2006 y emitir un nuevo informe.

Continuaremos informando

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Área Económica

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels