28 de gener 2007

INFORMACIÓ DEL TRACTAT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT – gener 2007-

Informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt 2.- Elecció del Jutge de Pau titular del municipi.

Previ al debat en el sí del Ple, dijous dia 18 es va celebrar sessió de la Comissió Informativa.
En l’apartat A.- Assumptes a dictaminar per la seva posterior elevació al ple, es va tractar el punt 2.- Elecció de Jutge de Pau titular del municipi, prèvia audiència dels candidats.
Es tractava de conèixer als dos candidats i especialment el seu “currículum vitae”, tal com demanava l’Edicte de l’Ajuntament.

El candidat “oficial” ja es de tots conegut, significava la continuïtat i una persona amb interessos econòmics al poble, cal matisar que legítims no estem insinuant res, però amb interessos econòmics al poble.

L’altre candidat el Sr. Julián Gómez Coll, veí de La Llobera, membre de la Junta de Conservació, Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Comerç Exterior per la Cambra de Comerç de Barcelona, Direcció de Recursos Humans (EADA), membre de la Comissió Mixta del Conveni Col·lectiu de la Indústria Química, per a la interpretació, aplicació i accions mediadores d’aquest conveni, amb una llarga trajectòria professional desenvolupant alts càrrecs dins d’una important multinacional del sector farmacèutic, càrrecs com Cap del departament d’Exportació, de Marketing, Director nacional de vendes, Director de recursos humans, Director de personal, en fi una persona “sense interessos econòmics al poble” i candidat ideal, segons el nostre parer per una amplia renovació als estaments públics d’aquest poble. A més de la preparació acreditada, el candidat està recentment jubilat, el que vol dir temps per la dedicació que calgués i ganes de servir al poble en aquesta tasca.

El nostre regidor li va agrair el seu interès en presentar-se a la elecció, tenint un canvi d’impressions amb ell, apart d’això, va ser tractat, segons el nostre parer, d’una forma inadequada, no se li va preguntar res o molt poca cosa (potser el més “interessant” que se li va preguntar per part d’un dels “regidors no adscrits” es si era del Barça o de l’Espanyol, - això es nivell-).

La elecció estava feta per l’equip de govern, amb “l’ajut” dels dos “representants del ex-DIU” ara en tasques de suport a allò que abans tant criticaven. La elecció es democràtica, per tant res a dir, “ les formes “ i “ l’estil “els van posar “ells.”

Van votar a favor del candidat “oficial” CIU, PSOE,GEC i els dos regidors “no adscrits” (ex DIU dissolt), s’abstingué ERC i en contra PP, i el vot del VIC que significa a favor de la candidatura del Sr. Julián Gómez.

En el decurs del Ple es van reproduir les votacions, amb la particularitat de que un dels regidors “no adscrits” va excusar la seva presencia, (igual que va fer fa quatre anys), va ser elegit el candidat “oficial” amb els vots favorables de CIU, PSOE-PSC, Gec i l’atre regidor “no adscrit”, van votar en contra el PP, s’abstingué ERC i el nostre regidor va votar a favor del candidat Sr. Gómez, no admetent aquest vot la secretaria municipal considerant-lo com abstenció davant la protesta del nostre regidor, ja que considerava que es tractava d’elegir entre dos candidats i no en votar la candidatura “oficial”.

Es una llàstima la oportunitat perduda per tal d’incorporar a tasques en benefici del nostre poble, que també ho és de les persones que l’hem triat per viure, a una persona d’un nivell contrastat i sense interessos econòmics a Cabrils
Des de aquí i malgrat tot, desitgem sort i una bona gestió al candidat elegit.

Punt 3.- Ratificació dels decrets 1325/2006 i 47/2007, sobre expedients de propostes de fallits i fallits per referència de l’executiva formulats per l’ORGTL.

Proposava l’equip de govern l’aprovació de considerar com fallits impostos i taxes incobrables segons l’organisme, amb un muntant de 10.564,74€. El nostre grup va votar en contra perquè considerem que no s’han fet tots els esforços per tal de recuperar dits impostos, i vàrem aportar un exemple de una ciutadana que va fer efectius 298,2 € que en la relació figuraven com incobrables.

Punt 4.- Aprovació de la denominació i numeració de vies públiques del municipi.

S’aprovà inicialment la modificació del nom d’una part del carrer Peretons, per Passatge dels Peretons, i denominar i numerar els nous carrers tal i com consta en la documentació aportada per Servei Tècnic municipal i sotmetre-ho a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació, i notificació individual a les persones interessades que consten a l’expedient, a l’efecte de que puguin presentar les al·legacions que considerin convenients. Si durant l’expressat termini no es presenta cap al·legació l’expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva.
Nom de les Vies.- Carrer de Sant Sebastià, Carrer dels Peretons, Avinguda de les Escoles, Passatge dels Peretons, Carrer de Concepció Camí, Carrer Torrent del Molí, Carrer de Can Tosca i Carrer de Ca L’Abrilet.

Punt 5.-
Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració signat entre l’ACA i L’Ajuntament de Cabrils.

S’aprovà la minuta d’addenda al conveni signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Cabrils per a l’execució de les obres corresponents al projecte “Endegament del Torrent Roig a Cabrils”, tal com consta en l’expedient.

Punt 6.-
Acceptació de l’ajut i normativa del PUOSC per a l’execució de l’obre número 2005/451.

S’aprovà acceptar les ajudes incloses en el Programa General del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per finançar l’obra núm. 2005/451, titulada Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, per la qual es va atorgar un ajut de 199.803 Euros. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat, i solucionar qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Punt 7.-
Acceptació de l’aportació econòmica per part del concessionari SOREA, per a finançar l’execució de l’obra de “Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable”

Vist l’escrit presentat per l’empresa SOREA, empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua a Cabrils, amb el número 196 del registre general d’entrada de data 15 de gener de 2007, en el qual fan constar l’aportació econòmica de 213.000 Euros, per a l’execució del “Projecte d’instal·lació de canonades principals de distribució de la xarxa d’aigua potable als sectors de Sant Crist i Montcabrer de Cabrils, redactat per l’enginyer de camins canals i ports Sr. Eduard Cot.
Atès que aquesta quantitat està prevista recuperar-la mitjançant la tarifa del servei d’aigua potable del municipi finançant així l’import econòmic que no queda cobert per la subvenció del PUOSC, atorgada per a l’obra de “Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable” amb el núm. d’obra 2005/451.
Es va acordar acceptar l’aportació econòmica comunicada per Sorea de 213.000 Euros, a que s’ha fet referència a la part expositiva del present acord.

El nostre regidor va manifestar la seva disconformitat, en que dita aportació per part de SOREA, sigui finançada pels abonats mitjançant repercussió en els rebuts de consum, qüestió que considerem improcedent i fruit d’una pèssima negociació per part de governs anteriors.
------------------------------

Finalitzada la part resolutiva, el nostre grup va sol·licitar informació al regidor d’esports (PSOE-PSC) en relació a una factura d’import 1.389,26€ en concepte de “realització i subministrament d’un cartell - INSTAL-LACIÓ GESPA CAMP DE FÚTBOL -. el regidor d’esports va dir que aquest import es deduiria de la subvenció de 250.000 € rebuda per aplicar a dita obra.
Creiem que fora més indicat aplicar aquesta despesa a reformar els vestuaris dels jugadors, qüestió més important que fer-ne anuncis d’obres hores d’ara no executades.
--------------------------------
El nostre regidor va preguntar a la regidora d’urbanitzacions (PSOE-PSC) en relació a si l’increment del cost de les obres d’adequació de San Crist (recordem que d’un preu màxim de contractació de 854.502,06 € es va passar en pocs mesos a 1.402.807,86 €) ja estava repercutit en les quotes que els veïns tenen que fer front, fent la regidora una “didàctica” explicació que no aclaria res, l'única cosa comprensible de la seva resposta és que pretén convertir en zona verda un nombre indeterminat de parcel·les de la Urbanització La Llobera, per a compensar als veïns de Sant Crist i de passada l’Ajuntament s’estalviaria uns 6.000 €/ any de quotes.
-----------------------------
Finalment el regidor d’ERC va sol·licitar aclariment en relació al presumpte nomenament d’un dels regidors “no adscrits” com assessor personal de l’alcalde. Aquest va manifestar la seva sorpresa per la indiscreció d’algun dels membres de l’equip de govern, ja que la qüestió va ser tractada de forma confidencial en una comissió de govern, finalment l’alcalde va negar que això s’hagués dut a terme.

Segons el nostre parer, aquesta indiscreció per part d’alguns dels membres de l’equip que ens governa, no fa més que posar de manifest la poca cohesió d’aquest tripartit contra natura, ja que no s’entén el pacte de CIU amb un trànsfuga del seu propi partit que en la legislatura anterior mitjançant una moció de censura els hi va treure l’alcaldia, amb l’ajut d’ERC i PP, liderant més tard la llista del PSOE-PSC, principal adversari polític, tal i com s’ha demostrat recentment al Parlament de Catalunya.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

3 comentaris:

J.G.C. ha dit...

En primer lloc, felicitar a aquest blog, així com als altres ja existents i als nous que es puguin obrir, perquè són un mitjà molt bo per a la comunicació, la llibertat d´expressió i la posada en comuna de la informació que ens pot interessar.
Dit això, vull comunicar la paròdia d´elecció de Judge de pau que s´acaba de fer per part del actual ajuntament.Es van presentar dos candidats,jo sóc un d´ells;l´alcalde ens va convocar a una Comissió Informativa Ordinària per poder avaluar la idoneïtat de cadascun dels candidats i així escollir al més idoni.
En el meu cas (jo no sóc persona pública ni coneguda), a la esmentada Comissió,se´m van fer només dues preguntes.La primera, per part del regidor del VIC, Sr.Serrano,va ser quines eran les meves mitivacions per a presentar-me.Semblava que el tema anava de debò,però la segona,última i molt important pregunta per a avaluar la meva candidatura (feta per un regidor que per cortesia cap a ell no dic el seu nom) fou:"Ets del Barça o del Espanyol?".Amb això ja van tenir prou per a validar la meva possible qualitat com a candidat y pendre la decisió "correcta" de desestimar la meva candidatura.I que consti que jo no dubto en absolut la possibilitat de que l´altre candidat sigui molt més idoni i capaç que jo.
Aixó es un resumen dels fets objectius,i com no m´amago, i per si hi ha algú que pugui estar interessat per conèixer més detalls sobre a quest assumpte,estic a la vostre disposició:el meu nom es Julián Gómez Coll i el meu e-mail es: jgomezcoll@msn.com.
Gràcies i salutacions.

Anònim ha dit...

Pel que es veu a l'ordre del dia del Ple, l'equip de govern CIU-PSC i la Gent per Cabrils segueixen amb la mateixa tònica d'activitat municipal, inoperant i sense projectes de futur, ja que els temes tractats són de fa quasi cinc anys, i els actuals com ara l'elecció de Jutge de Pau, alguns s'ho han pres amb molt poca seriositat i manca d’un mínim respecte a un ciutadà que s’ha volgut implicar en col•laborar en tasques municipals, sembla que els hi molesti o preocupi la participació de persones que no son de la corda. Bé, alguna cosa nova hi ha com lo de les Cambres Agràries, tot un èxit.
Una assídua als plens en minúscula.

xavier albella ha dit...

Anunci de nou blog:
http://cabrilsintegral.blogspot.com/
Us envio l’adreça del que he obert, tant a “Tu ets Cabrils” com a “VIC” (els dos que conec referents al nostre poble).
Salutacions a tots
Xavier Albella

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels