31 de març 2010

CRÒNICA D’UN ALTRE PLE "MOLT MOGUDET"


PLENS 0 DESALLOTJAMENTS 3

Una de les tasques que tenim els regidors de l'oposició és la de, entre d’altres funcions, la de controlar i fiscalitzar les actuacions tant de l'alcalde com les del seu equip de govern. La legislació ens dona diferents eines, per a exercir dita tasca, - no sempre amb l'èxit desitjat - una d'elles és la de poder formular preguntes, bé siguin verbalment en l'apartat de precs i preguntes del ple, o formular-les per escrit 24 hores abans del ple a contestar també per escrit en el termini màxim d'un mes.

En el passat ple, degut al fet de que havíem consensuat amb CIU la lectura cadascun dels nostres grups d'un manifest de crítica a l'alcalde per la forma com està tractant tots els temes referents a les relacions humanes, i que com acte de protesta varem decidir abandonar la sessió del ple en el punt segon de l'ordre del dia, amb 24 hores d'antelació i d'acord amb l'estipulat en l'article 105.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, vam presentar les preguntes escrites que a continuació us transcrivim. Comentar-vos que algunes d'elles les formulem per compte de tercers.

Cal dir que aquest alcalde no destaca precisament per la transparència en les seves respostes, però estem en l'obligació davant els ciutadans de transmetre algunes de les preguntes que se’ns sol•licita que formulem.


ALFRED SERRANO i MORA, regidor de l’Ajuntament de Cabrils, portaveu del grup municipal VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS (VIC), formula les següents,

PREGUNTES

A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper 25 de març de 2010 a les 21 hores, per tal que de conformitat amb l’article 105 Precs i preguntes, apartat 4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, siguin llegides, constin literalment en acta i siguin contestades per escrit en el termini màxim d’un mes:

Pregunta número 1:

En la pàgina14 de l'últim butlletí municipal s'informava de que l'ajuntament havia elaborat un estudi dels recursos hídrics propis del municipi per a poder-los incorporar a la xarxa d’abastament d’aigua i no haver de dependre excessivament d’aigües del Ter – Llobregat.

De quines mines i pous té intenció abastir d'aigua a la xarxa de subministrament del poble?
• Existeix un informe de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) respecte a aquesta intenció?
• S’ha rebut ja la subvenció sol•licitada ?
• Si el Departament de Medi Ambient ha atorgat la subvenció de quin import ha estat ?

Pregunta número 2:

Qui eren els tres comensals objecte de la factura del 8 d'octubre del Restaurant Ca L'Estrany per import 145,94€ ?

Pregunta número 3:

L'empresa M.T.V.C. ve facturant mensualment 707,-€ per actualitzacions de continguts informatius entre d’altres conceptes.

Tenint en compte la precarietat informativa de la pàgina web municipal, quines són les actualitzacions de continguts informatius mes a mes que motiven un cost extern addicional tenint en compte que un treballador de l’ajuntament gestiona dita pàgina web

Pregunta número 4:

Perquè la Junta de govern local adjudica al senyor E.A.L. un contracte menor per a la rehabilitació de l'entorn de Can Barba per un import de 6.000 € i s'acaben pagant 7.531,20 € ?

Pregunta número 5:

Existeix un contracte signat amb un Bufet jurídic per la gestió en l'àmbit de Recursos Humans i contractacions ?
• En cas afirmatiu en quina data es va signar ?

Pregunta número 6:

S'ha renovat el conveni que es va subscriure el 28 d'octubre de 2005 entre la Federació de les ADF del Maresme i l'Ajuntament de Cabrils en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals en el municipi de Cabrils sobre l'autorització d'ús ?

Pregunta número 7:

Se li ha imposat a l'Ajuntament de Cabrils una sanció econòmica per irregularitats en la contractació del personal ?
En cas afirmatiu quin organisme l'ha imposat i per quin import ?

Pregunta número 8:

Recentment s'ha contractat temporalment a un treballador com cap de la brigada municipal.

Es manté el plus addicional de responsabilitat assignat al fins ara responsable d'aquesta brigada ?

Pregunta número 9:

En data 8 d’abril de 2008 l’Ajuntament de Cabrils va sol•licitar a l’Ajuntament de Montmeló que autoritzés l’adscripció en comissió de serveis del Sr.J.L.M., funcionari de carrera del referit Ajuntament, el funcionari afectat va donar la seva conformitat a la sol•licitud de concessió de la comissió de serveis esmentada.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió de data 11 d’abril de 2008, acordà autoritzar dita comissió de serveis, per un termini d’un any, el còmput del qual es va iniciar el dia 14 d’abril de 2008, prorrogable per un altre en cas de no haver-se cobert el lloc amb caràcter definitiu. Per tant el dia 14 d'abril de 2010 venç aquesta comissió de serveis.

Com té previst l'alcalde cobrir la presumpta vacant que es produirà pel cessament de la comissió de serveis abans esmentada ?.

Cabrils, 24 de març de 2010
--------------------------------------------------------

Com ja sabeu, l'alcalde, davant les ostensibles mostres de disconformitat d’un grup de companys dels delegats sindicals de CCOO a Cabrils que expressaven novament la seva disconformitat amb l’externalització de la brigada municipal de parc i jardins, va ordenar a la policia local el desallotjament de tots els assistents. Les formes emprades les podeu comprovar visualitzant les imatges de TV3 i les fotos del nostre anterior article.

En posteriors articles anirem informant dels restants punts de l'ordre del dia així com d’algunes de les despeses autoritzades per l’alcalde des de l'últim ple de gener.

Continuarem informant

ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels