18 de desembre 2009

HEM CONVOCAT UN PLE EN RELACIO A LES ACTUACIONS DE LA SINDICATURA DE COMPTES SOBRE L’AJUNTAMENT DE CABRILS i - L’ALCALDE ES NEGA A CONVOCAR-LO -


Dimarts passat, dia 15 de desembre, el nostre grup i CIU vam convocar un ple extraordinari per tal de que l’alcalde doni explicacions de la Fiscalització que la Sindicatura de Comptes de Catalunya esta duent a terme sobre l’ajuntament.

Fent una mica de memòria, recordeu que el nostre grup al maig de l’any 2005 va presentar dos escrits de reparos al Compte General de l'Ajuntament de Cabrils corresponent a l'exercici de 2004. Dits reparos van ser estimats pel Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que en data 21 de setembre de 2005 va acordar iniciar una fiscalització puntual circumscrita a determinats procediments d’atorgament de subvencions i de procediments de contractació de subministraments i serveis corresponents a l’exercici 2004.

Com tots sabeu, l’alcalde, ens nega des de primers d’any -2009- l’accés al registre d’entrades i sortides de documents, - motiu ? - presumptament que no tinguem constància - entre d’altres qüestions- de les actuacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o d’altres organismes oficials que sen puguin derivar com a conseqüència de les nostres queixes.

Dit això, és pel que hem cregut convenient convocar aquest Ple Extraordinari per tal de que l’alcalde ens doni totes les explicacions que calguin així com ens permeti l’accés a tota la documentació girada a l’efecte.

Clicant aquí podreu consultar l’article que en el seu dia varem publicar en relació a aquest assumpte així com còpia de la proposta d'acord per al Ple esmentat.

Clicant aquí podeu accedir a la primera pàgina de la convocatòria, les següents amb els seus antecedents les transcrivim a continuació :

Atès que davant la presumpció de que l’ajuntament pugues utilitzar el silenci administratiu com a resposta a les disconformitats manifestades els dos grups municipals van decidir donar trasllat de dites irregularitats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Atès que amb data registre d’entrada 5 de juliol de 2005 els portaveus dels grups municipals Democràcia i Unió de Cabrils i Veïns Independents de Cabrils vam presentar un escrit davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya sol•licitant-li que portés a terme un informe de Fiscalització en relació a les disconformitats denunciades pels regidors sotasignats de les mateixes.

Atès que amb data 7 de juliol de 2005 se’ns comunica que d’acord amb la normativa interna de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, es donava trasllat a la Comissió encarregada d’estudiar les presumptes irregularitats per nosaltres manifestades perquè informi sobre els fets comunicats.

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en data 21 de setembre de 2005 va acordar iniciar una fiscalització puntual circumscrita a determinats procediments d’atorgament de subvencions i de procediments de contractació de subministraments i serveis corresponents a l’exercici 2004.

Atès que per escrit registrat amb data 5 de setembre de 2006 davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el senyor Alfred Serrano i Mora actuant com a portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils, i com continuació a les queixes presentades corresponents a l’exercici econòmic 2004, van ser ampliades amb diverses irregularitats detectades algunes d’elles corresponents a l’exercici econòmic 2005.

Atès que amb data 21 de setembre de 2006 se’ns comunica que d’acord amb la normativa interna de la Sindicatura de Comptes de Catalunya es donava trasllat a la Comissió encarregada d’estudiar les presumptes irregularitats per nosaltres manifestades perquè informi sobre els fets comunicats.

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en data 7 de novembre de 2006 va acordar iniciar una fiscalització puntual relativa a l’Ajuntament de Cabrils, estenent l’àmbit temporal de la referida fiscalització a l’exercici 2005.

Atès que per escrit de data 1 d’octubre de 2008 el Síndic comunica a l’alcalde de Cabrils que properament es posarien en contacte la lletrada i l’ajudant d’auditor per tal d’iniciar el treball de camp, en relació a la fiscalització puntual acordada pel Ple de la Sindicatura, circumscrita a determinats procediments d’atorgament de subvencions i de procediments de contractació de subministraments i serveis corresponents a l’exercici 2004.

Atès que per escrit de data 23 d’octubre de 2008 la lletrada dels Serveis Jurídics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sol•licita tot un seguit de documentació relacionada en set pàgines.

Atès que dins la documentació integrant del ple ordinari de dijous dia 26 de març de 2009 se’n donava compte, entre d’altres decrets d’alcaldia, del número 138/2009 pel qual l’alcalde deixa sense efecte l’anterior resolució, i sense justificar les raons ens prohibeix l’accés al registre d’entrades i sortides i a la resta de documentació a la que com càrrecs electes tenim dret.

Atès que com càrrecs electes i part interessada ens trobem davant una limitació arbitrària que vulnera l’exercici del dret fonamental dels regidors a participar dels assumptes públics, que estableix l’article 23 de la Constitució.

Atès que motivat per aquesta vulneració d’un dret fonamental amb data 15 d’abril de 2009 Alfred Serrano i Mora actuant com portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils va interposar davant alcaldia Recurs de Reposició contra el decret d’alcaldia 138/2009 pel qual es deixava sense efecte la resolució d’alcaldia de data 5 de maig de 2008 que autoritzava l’examen directe, per part dels regidors de l’oposició, de la documentació referent al registre d’entrades i sortides el segon divendres de cada mes, dins l’horari de 9 a 14 h.

Atès que per informació directa d'un dels beneficiaris de cobraments sense presentar la corresponent factura normalitzada per presumptes serveis a la corporació, hem vingut en coneixement que la Sindicatura de Comptes de Catalunya s'està dirigint a l'ajuntament i a les societats i/o particulars per tal d’aclarir pagaments, presumptament no justificats documentalment.

Atès que cal que l’actuació municipal sigui absolutament transparent en aquests temes, mantenint puntualment informats als regidors convocants, especialment, com part interessada, als signants de les objeccions i queixes presentades davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Atès que pels motius relacionats, i que formen part de la present sol•licitud, fan necessària la convocatòria d’un Ple Extraordinari en el que s’inclouran en l’ordre del dia els punts següents :

1) Informació detallada i documentada, per part de l’alcalde de Cabrils, de totes les actuacions en relació a la Fiscalització que esta portant a terme la Sindicatura de Comptes de Catalunya corresponent als exercicis 2004, 2005 i posteriors si s’escau.

2) Informació detallada i documentada, per part de l’alcalde, de les actuacions que s'haguessin pogut portar a terme amb vista a la regularització de les objeccions plantejades i comunicades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya corresponents als exercicis 2004, 2005 i posteriors si s’escau.

3) Constitució d’una Comissió Informativa Especial per a efectuar un seguiment i valorar l’existència, si les hagués, de possibles responsabilitats en relació a les irregularitats objecte de Fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

És per l’exposa’t que,

SOL•LICITEM

Que a l’empara de la legislació esmentada a l’encapçalament del present escrit, sigui convocada Sessió Extraordinària del Ple de l’ajuntament així com la corresponent Comissió Informativa a la major brevetat possible i en l’horari habitual dels plens ordinaris per tractar necessàriament els punts que s’indiquen en el cos del present escrit.

Cabrils, 15 de desembre de 2009
------------------------------------------

Pues bé, l’alcalde de Cabrils - en altre de les seves peculiars actuacions - ha decidit que “no pensa convocar el Ple per nosaltres sol•licitat” . (segons declaracions al diari el Punt d’avui divendres 18 de desembre).

Dir-vos que “l’il•lustríssim senyor alcalde” no ha seguit el procediment legal establert, es a dir, ens ha de comunicar per escrit, degudament argumentat jurídicament, els motius de tal suposada denegació. La comunicació mitjançant la premsa no te validesa jurídica i denota una manca de rigor i de classe impròpia d’un alcalde democràtic.

Referent al cost econòmic de l’activitat político-municipal en un proper article us donarem compte detalladament dels costos que suposen per als ciutadans de Cabrils l’actual equip de govern, “els seus assessors” i el cost dels regidors de l’oposició.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels