08 de desembre 2009

AL•LEGACIONS A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008


Amb data 5 de novembre de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’anunci de rendició del compte general de l’Ajuntament corresponent a l'exercici de 2008, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2009.
Com ja varem informar, el nostre grup va presentar discrepàncies al compte general junt amb la sol•licitud de que aquestes fossin regularitzades abans del període d’exposició pública. La nostra sol•licitud va ser desestimada pels vots de: PSOE-PSC(3)+GPC(2)+ERC(1)+ICV(1)+no adscrit(1), motiu pel qual ens hem vist en l’obligació de presentar-les en el període d’exposició publica.

A continuació us fem un breu resum dels aspectes que motiven el nostre desacord i que constitueixen les nostres objeccions per les irregularitats, que segons el nostre criteri, s'han comès en el transcurs de l'exercici econòmic 2008 i que han estat objecte de la presentació el passat dia 4 de desembre d’un escrit d'objeccions al Compte General de l‘exercici econòmic 2008 :

AJUNTAMENT DE CABRILS

Manca entre la documentació aportada evidencia de contractació dels següents serveis externs :

5.246,68 €- Bufet jurídic. - Sense evidencia de contractació fins el dia 23 de maig de 2008.

De la lectura del punt 2 de l’informe emès el dia 26 de novembre de 2008 pel secretari accidental del moment, en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2006, i del punt 3.- Consideracions jurídiques de l’informe emès el dia 16 de setembre de 2009 pel lletrat municipal en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2007, es pot concloure que la nostra asseveració de la no existència de contractació d’aquest bufet d’advocats extern fins el dia 23 de maig de 2008 és un fet provat, sent per tant clara i real la irregularitat detectada tant en una part del present exercici econòmic com en els d’anys anteriors que també van ser objecte de discrepàncies i/o objeccions per qui signa aquests.

No existeix per tant encara un informe del servei interessat en la celebració de la irregular contractació, en el qual es justifiqui degudament la insuficiència, la falta d’adequació o la conveniència de la no ampliació dels mitjans personals i materials amb els que contava l’ajuntament a l’exercici 2008 per cobrir les suposades necessitats d’un assessorament jurídic extern.

27.561,98 € - Arquitecte . - Sense evidencia de contractació.-

De la lectura del punt 3 de l’informe emès el dia 26 de novembre de 2008 pel secretari accidental del moment, en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2006, i del punt 3.- Consideracions jurídiques de l’informe emès el dia 16 de setembre de 2009 pel lletrat municipal en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2007, es pot concloure que la nostra asseveració de la no existència de contractació d’aquest arquitecte extern és un fet provat, sent per tant clara i real la irregularitat detectada tant en el present exercici econòmic com en els anteriors que també van ser objecte de discrepàncies i/o objeccions per qui signa aquests.

6.992,52 € - Enginyer . - Sense evidencia de contractació.-

De la lectura del punt 4 de l’informe emès el dia 26 de novembre de 2008 pel secretari accidental del moment, en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2006, i del punt 3.- Consideracions jurídiques de l’informe emès el dia 16 de setembre de 2009 pel lletrat municipal en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2007, es pot concloure que la nostra asseveració de la no existència de contractació d’aquest enginyer extern és un fet provat, sent per tant clara i real la irregularitat detectada tant en el present exercici econòmic com en els anteriors que també van ser objecte de discrepàncies i/o reparos per qui signa aquests.

Aquestes situacions son reiteratives en relació a les comptes dels anys 2004, 2005, 2006 i 2007, malgrat el reconeixement del fet a l’informe del secretari–interventor de data 25 d’agost de 2005 i recomanacions de 15 de febrer de 2007.

6.777,20 € - Treballadora . - Sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic, i sense evidència de cap tipus de contractació.

Des d’exercicis anteriors a l’any 1999 i fins a l’any 2004 l’ajuntament de Cabrils venia pagant a càrrec del capítol primer del pressupost (despeses de personal), i en concepte de “treballs jutjat” imports a favor d’una empleada del jutjat de pau sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic (Hisenda- IRPF- i Seguretat Social).

Que aquests pagaments a partir de gener de 2005 s’han continuat efectuant però a càrrec del capítol segon del pressupost municipal, també sense evidència de retencions per cap concepte a favor de cap Organisme públic, i sense evidència de cap tipus de contractació. La majoria dels citats pagaments han estat efectuats mitjançant transferència bancària.

Aquesta situació és reiterativa en relació a les comptes dels anys 2004, 2005, 2006 i 2007 no aclarint res el secretari accidental del moment, en el punt 5 del seu informe del dia 26 de novembre de 2008 en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils, corresponent a l’exercici 2006 ni en el punt 3.- Consideracions jurídiques de l’informe emès el dia 16 de setembre de 2009 pel lletrat municipal en relació a les objeccions presentades al Compte General de l’Ajuntament de Cabrils corresponent a l’exercici 2007

Proveïdors diversos.

55.446,84 € - - Fraccionament de contractes .-

Despesa autoritzada mitjançant la reiteració de contractes menors en concepte de contractació d’actuacions i/o espectacles a una mateixa empresa sense complir, segons el nostre criteri, els requisits establerts a la Llei de contractes de les administracions públiques. (Situació reiterativa en relació a les comptes d’anys anteriors)


19.966,91€ .- Perjudici patrimonial.-

Interessos de demora en el pagament d’un deute de l’ajuntament amb l’empresa promotora de Ca L’Estrany. Situació provocada pel fallit intent per part de l’alcalde que mitjançant decret 1938/2004 de data 22 de desembre de 2004, sense estar legitimat per fer-ho, va decideix ofertar a una societat l’adquisició d’un terreny de propietat municipal provinent de l’aprofitament mig de l’àmbit de Ca l’Estrany, per un import de 381.931.71€, per cobrir el deute de 165.259,12 € que l’ajuntament tenia per impagament de la quota d’urbanització en dit àmbit, afegint-se a aquestes quantitats els 15.864,37 € satisfets l’exercici 2007 en concepte de taxació de costes.

89.662,34€ .- (71.621,34€+18.041,-Seg.Social)

Dubtem de la legalitat de les remuneracions salarials aplicades a la persona que va ocupar, de forma no ajustada a dret, el lloc de treball de secrataria-intervenció, tal com es va poder comprovar no solament pels quatre requeriments de destitució emesos per de la Direcció General d’Administració Local desoïts per l'alcalde, sinó que fins i tot per la interposició d’un recurs contenciós-administratiu per part de la mateixa Direcció General, i la convocatòria d’un ple extraordinari per part de tota la oposició per tal de revocar dit irregular nomenament..

- - -

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

Com en anys anteriors, existència de subvencions atorgades, vulnerant el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ja que de l’anàlisi dels expedients, no s’acredita en alguns d’ells l’interès públic, social o humanitari de les mateixes, ni consten les sol•licituds efectuades amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció, incomplint també l’article 4. Forma de sol•licitud de subvenció i documentació, del vigent Reglament municipal, per a la concessió de subvencions per activitat culturals, esportives i altres activitats d’interès social.

S’incompleix, parcialment, també allò que diu l’article 27. Tramitació d’aportacions i subvencions de les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2008, apartats següents:

• 5.- “La concessió de qualsevol mena de subvencions requereix la formació de l'expedient en el qual consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que cal complir per poder procedir al pagament, com també les causes que motivarien l’obligació de reintegrar l'import percebut”.-

• 6. Perquè es pugui expedir l’ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor acrediti que s’han complert les condicions que s’exigeixen en l’acord de concessió. Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s’han de complir posteriorment a la percepció de fons, el Servei gestor ha de detallar quin és el període de temps dins el qual, en qualsevol cas, s’han de complir aquelles.

• 7. En el darrer supòsit, la Intervenció ha de registrar aquesta situació de fons pendents de justificació, per tal de fer ne el seguiment i proposar les mesures que escaiguin. No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període esmentat en el punt 6, sense que s’hagi justificat l’aplicació de fons.

• 9. El perceptor de qualsevol subvenció ha d’acreditar que no és deutor de la Hisenda Municipal, punt que caldrà justificar mitjançant certificat expedit per la Tresoreria de l’Ajuntament.

Alguns exemples d’atorgaments de subvencions amb les irregularitats observades:

138,75 € .- blog anònim.- Despeses exposició de pessebres

Subvenció atorgada a un blog anònim, sense identificar la persona que signa la recepció de la subvenció, no consta al registre d’entitats, ni es coneix la identificació dels administradors.

3.500€ .- Entitat 1

Manca la justificació de la realització de l’activitat subvencionada, sent el dia 30 de juny de 2009 la data límit de recepció de justificants segons clàusula 5a de la Minuta de Conveni de Subvenció Nominativa.

3.000€ .- Entitat 2

Manca la justificació de la realització de l’activitat subvencionada, sent el dia 30 de juny de 2009 la data límit de recepció de justificants segons clàusula de la Minuta de Conveni de Subvenció Nominativa i la sol•licitud de la subvenció degudament signada amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció.
De la documentació existent a l'expedient no s’acredita l’interès públic, social o humanitari de la mateixa.

3.500€ .- Entitat 3

A l'expedient de la subvenció existeix una Minuta de Conveni de Subvenció Nominativa però aquesta no està signada pel beneficiari de la subvenció, motiu pel qual no s'entén l'atorgament de la subvenció al•legant que l'article 28 de la Llei General de Subvencions preveu que els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals.
De l'anàlisi dels justificants de la subvenció s'ha pogut comprovar l'existència d'un rebut en foli DA4 sense evidència de cap retenció.

2.000€ .- Entitat 4

A l'expedient de la subvenció existeix una Minuta de Conveni de Subvenció Nominativa però aquesta no està signada pel beneficiari de la subvenció, motiu pel qual no s'entén l'atorgament de la subvenció al•legant que l'article 28 de la Llei General de Subvencions preveu que els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals.

3.500€ .- Entitat 5

A l'expedient de la subvenció existeix una Minuta de Conveni de Subvenció Nominativa però aquesta no està signada pel beneficiari de la subvenció, motiu pel qual no s'entén l'atorgament de la subvenció al•legant que l'article 28 de la Llei General de Subvencions preveu que els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals.
Manca la justificació de la realització de l’activitat subvencionada, sent el dia 30 de juny de 2009 la data límit de recepció de justificants segons clàusula de la Minuta de Conveni de Subvenció Nominativa, i la sol•licitud de la subvenció degudament signada amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció.

21.000€ .- Entitat 6

Manca la sol•licitud de la subvenció degudament signada amb la preceptiva documentació explicativa del destí de la subvenció i la justificació de la realització de l’activitat subvencionada.

En relació a aquesta activitat, per informació dels delegats sindicals hem vingut en coneixement de que el manteniment de les instal•lacions municipals relacionades amb aquesta activitat està sent portada a terme des de fa uns 9 anys per un treballador que no ho és de l'ajuntament i presumptament sense contractar, irregularitat de la que volem deixar constància a l'efecte de possibles responsabilitats en cas d'accident laboral o d'altra índole.

- - - -

SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A. (SEIPRO)

Vistes les greus irregularitats detectades per l’auditor, Audigrup Auditors Associats,S.L., i que formen l’informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2007 signat a Barcelona el 17 de febrer de 2009 i per tal de deixar constància de que novament no s’havia respectat allò que diu l’article 212.2 del Reial decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes com ho demostra la documentació manipulada que se’ns ha lliurat en relació a l’exercici 2008, entenent per tant conculcat el nostre dret d’accés a la informació regulat segons allò que diu l’article 112 de l’esmenta’t Reial decret, va motivar que sol•licitéssim constés literalment en acta de la Junta General Ordinària de la Societat Privada municipal Serveis i Promocions Municipals, S.A, celebrada el dia 16 de març de 2009, el que ara s’exposa com objeccions i/o reclamacions, consideracions que es relacionen tot seguit,

Meritació de sous dels col•laboradors de la mostra gastronòmica 2008.-

Degut a la clara i evident manipulació dels justificants que se'ns han aportat podem concloure que aquesta irregularitat és reiterativa a la de l'exercici 2007, tal i com va concloure la auditoria de comptes anuals de l’exercici 2007 realitzada per Audigrup Auditors Associats,S.L., que en el seu informe deia textualment :

De la revisió de les despeses de sous i salaris meritades durant el 2007 hem observat que es meriten sous a col•laboradors en la mostra gastronòmica, de molt curta durada, sobre els quals no se’ls hi aplica cap retenció ni alta a la Seguretat social.

Pagaments realitzats per la societat que no estan suportats per la seva factura corresponent

Degut a la clara i evident manipulació dels justificants que se'ns han aportat podem concloure que aquesta irregularitat és reiterativa a la de l'exercici 2007, tal i com va concloure la auditoria de comptes anuals de l’exercici 2007 realitzada per Audigrup Auditors Associats,S.L en el seu informe diu textualment:

Existeix una contingència fiscal difícil d 'avaluar sobre les liquidacions dels impostor presentades per la societat i que no han estat objecte d’inspecció per part de les autoritats competents o hagi transcorregut el seu termini de prescripció. De l’anàlisi realitzat destaquem entre altres punts que, alguns pagaments realitzats per la societat de les despeses en la participació de la mostra gastronòmica no estan suportats per la seva factura corresponent entre altres.

7.334,68€ - Bufet jurídic . - Malgrat els reparos fets als comptes generals dels anys 2004, 2005, 2006 i 2007 de la societat municipal SEIPRO, en relació a la no existència documental de cap tipus de contractació d’un bufet d’advocats per assessorament urbanístic i laboral i posterior reconeixement del fet en informe emès el 25 d’agost de 2005 pel secretari-interventor, dit bufet ha continuar facturant i la societat atenent dits pagaments.

Consti per tant, expressament, que s’haurien de refer els comptes anuals de l’exercici 2008 comptabilitzant-se els actes econòmics sobre la base de l'estricte compliment de la normativa mercantil i comptable, exigint-ne el reemborsament als perceptors que no hagin presentat les corresponents factures.

NOTA: Hem omès els noms de les entitats perceptores de subvencions, dels treballadors sense contracte i de les empreses perceptores de diners públics sense evidència de contractació, en el benentès que és l'alcalde com ordenant dels pagaments, i el secretari interventor que té la responsabilitat de donar fe de la legalitat dels mateixos, qui tenen l'obligació de donar compte de la bondat dels pagaments relacionats al nostre escrit d’objeccions.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Donada la negativa de l’alcalde a regularitzar les objeccions, ens adreçarem a la Sindicatura de Comptes de Catalunya sol•licitant-los, que portin a terme un Informe de Fiscalització de les disconformitats exposades pel nostre grup municipal.

Continuarem informant

ÀREA ECONOMICA

1 comentari:

Cris A. ha dit...

Els de CIU i el PP de Cabrils estan a l'oposició o en la lluna de València ?

Els hi donen suport a vostès en les seves intervencions sobre les comptes del municipi ?

Felicitats VIC per la seva feina.

Cris

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels