26 de juliol 2010

PLE ORDINARI – Aquest dimecres 28 de juliol a les 9 de la nit


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dimecres 28 de juliol a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de maig de 2010 i la sessió plenària extraordinària de data 21 de juny de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Cabrils com a titular d’una llar d’infants.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi 2010.

4.- Dictamen que proposa la reserva de facultats per part de l’ajuntament en matèria de recaptació i gestió d’ingressos de dret públic municipals.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 6 del pressupost municipal del 2010.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 1 del pressupost municipal de 2010 de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu Municipal.

7.- Dictamen que proposa declarar desert el concurs per l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la construcció i posterior explotació del nou complex esportiu amb piscina coberta a la zona esportiva de Cabrils i obertura del procediment negociat per a la seva adjudicació.

8.- Dictamen que proposa la defensa de l’Estatut de Catalunya davant la sentència del Tribunal Constitucional de data 28 de juny de 2010.

9.- Donar compte del decret núm. 497/2010, de data 22.07.2010

Grup municipal Veïns Independents de Cabrils 10.- Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l’alcalde i els regidors/es delegats i de les quanties a percebre en concepte d’assistències a les sessions dels òrgans col•legiats.

11.- Dictamen que proposa manifestar el suport a l’exercici del dret a decidir.

12.- Dictamen que proposa donar suport al Correllengua 2010

13.- Mocions

14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde contràries a les notes de reparament.

16.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels