22 de juliol 2008

SESSIÒ ORDINÀRIA – AVANÇADA - DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Per "ordre del Sr. Alcalde" s’ha convocat per a dijous dia 24 de juliol celebració de la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament.

Recordem, que per acord plenari de la corporació, l’últim dijous del mes juliol era la data prevista per la seva celebració, per tant amb dita “ordre” s’ha anticipat una setmana la data acordada, i com ve sent habitual sense donar cap explicació als regidors (al menys als del VIC) del motiu de l’avanç.

Posem a la seva disposició l’ordre del dia de la sessió plenària - avançada - convocada per a dijous 24 de juliol.

1.-
Aprovació de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29.05.08 i de la sessió plenària extraordinària de data 16.06.08.

2.-
Dictamen que proposa aprovar provisionalment el pla especial urbanístic núm. 11 de Can Pons i Mas Grau.

3.-
Dictamen que proposa aprovar provisionalment el pla especial d’assignació d’usos per equipament del projecte de nova construcció de l’institut d’ensenyament secundari de Cabrils.

4.-
Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació de l’acord de modificació per a l’exercici 2008, dins de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, pel que respecte a la tributació de la telefonia mòbil.

5.-
Dictamen que proposa aprovar definitivament per a l’exercici 2008 i següents, la modificació de l’article 6è corresponent a la quota tributària de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.

6.-
Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

7.-
Dictamen que proposa aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 2008

8.-
Dictamen que proposa adquirir, per part de l’Ajuntament de Cabrils, un sistema digital d’enregistrament audiovisual per les sessions plenàries.

9.-
Dictamen que proposa sol·licitar el suport al Correllengua 2008.

10.-
Mocions

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

12.-
Precs i preguntes

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

1 comentari:

Anònim ha dit...

Imagino, que el Sr.Alcalde actua en representación del gobierno municipal que lo conforman 7 concejales, por lo que al parecer los "regidors" si están informados, ya que han estado trabajando en los temas.
Lo malo no es adelantar un pleno, sino retrasarlo. El adelantarlo implica hacer el trabajo y tenerlo listo para su debate y aprobación.
Gracias.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels