06 d’agost 2012

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, S.A. “Seipro”


Finalment el passat dia 1 d'agost es va celebrar la citada Junta General Extraordinària, diem finalment ja que aquesta junta ha vingut precedida d'un cúmul de despropòsits que tot seguit detallarem.

Inicialment la Junta General va ser convocada com a Ordinària i per al passat 28 de juny,   - veure convocatòria -    però degut a que el nostre grup va detectar un clar incompliment dels terminis establerts per a aquest tipus de convocatòries, amb data 21 de juny la "presidenta" de la societat no va tenir més remei que desconvocar aquesta sessió.
 - veure desconvocatòria -   Ja anem veient la falta de rigor amb la que es tracten assumptes tan importants com els que avui ens ocupa i preocupa.

I no acaba aquí la cosa, durant aquest procés de convocatòries... i desconvocatòries... i nova convocatòria... intentarem sintetitzar tot el cúmul de vulneracions que hem patit d'un dret fonamental, que els regidors tenim,  com és el dret d'accés a la informació necessària per a exercir la nostra funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, en aquest cas de la direcció de la societat municipal. Societat a la que l'ajuntament ha transferit des de l’any 2007 més de 750.000 euros per sufragar dèficits d'explotació.

Facilitem l’ordre del dia de la Junta General “aquesta vegada” Extraordinària celebrada com dèiem el passat 1 d’agost.    - veure convocatòria -   i extracte de la intervenció del nostre portaveu en dita sessió:

Intervenció de l’Alfred Serrano en el Punt núm. 2 de la JGE

Que amb data 15 de maig de 2012 vaig presentar escrit amb núm. 1 del registre d'entrada de la societat on informava a la secretària del consell d'administració de la meva no acceptació del càrrec de membre del Consell d'Administració de la societat. De dit escrit es va deixar constància en l'acta del Consell d'Administració celebrat el passat 28 de juny, certificació del qual obra en el meu poder.
Un dels punts en què vaig basar la meva no acceptació del càrrec va ser que amb data d’informe 7 de febrer de 2012 la firma d’auditors Audalia Auditors, S.L. presentà a l’Ajuntament de Cabrils l’Informe d’Auditoria Independent dels Comptes Anuals de la societat de constant referència i que motivat tant per les seves conclusions i pel no compliment per part de la societat de les condicions que vaig presentar..... Es per que davant la reiterada negativa de la presidenta de la societat a lliurar-me amb la suficient antelació una còpia del, presumptament, nou informe d’auditoria (1), que em veig en l'obligació de transcriure tres dels quatre punts del primer informe auditoria que va motivar, en part, la meva decisió de no acceptació del càrrec abans descrit.
Diuen així :
2.- La Societat té comptabilitzats quatre comptes bancaris que corresponen a dues comunitats de veïns, l’escola de música i l’escola d’adults, a les que no s’anoten els moviments de cobraments i pagaments, i que estan registrades a la comptabilitat de la Companyia, per un saldo de 19.001,62 euros. No em pogut verificar la documentació suport dels esmentats moviments.
3.- La societat no ens ha facilitat les conciliacions del saldo al tancament de l’exercici de La Caixa, amb el qual opera. Per aquest motiu no podem concloure sobre la raonabilitat del saldo per import de 5.479,26 euros
4.- Degut al efecte molt significatiu de la limitació a l’abast de la nostra auditoria descrita amb el paràgraf 2 anterior, no podem expressar una opinió sobre les comptes anuals del exercici 2010 adjunt.

Que dit això se'm plantegen diverses preguntes que requereixo em siguin contestades per escrit,

Primera.- ¿El comptable que va preparar els comptes que se'ns van lliurar als llavors membres del consell d'administració per a la seva formulació, ho va fer conscient d'aquestes excepcions? (tot i no ser fruit de la nostra gestió, com ja vaig deixar constància escrita en dita formulació)

Segona.- ¿Perquè no es va posar en el nostre coneixement dita, al meu entendre, greu irregularitat?

Tercera.- En el cas de que aquestes comptes anuals reformulades siguin aprovades, deuria aquesta aprovació ser ratificada novament pel ple de la corporació?

Quarta.- En quina situació han quedat les següents partides comptables?
93.149,65 euros corresponents a ingressos recaptats per la societat de l’escola de música dels anys 2007 i 2008.
23.634,99 euros corresponent a un pagament efectuat per la societat per compte de l'ajuntament en concepte de quotes per derrama de les parcel•les propietat municipal a l'entitat Urbanística de Conservació de la Llobera.
6.000 euros en concepte de “pagament extrapresupostari” de l`’ajuntament efectuar en concepte de bestreta amb data 5/7/2010, que va ser compensat en una transferència posterior efectuada amb data 25/3/2011.
Com ja he manifestat abans requereixo resposta escrita a dites qüestions.

Per tot l’exposa’t ratifico el meu vot en contra de l’aprovació de dites comptes corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2010.

NOTA.- S'annexa com a document adjunt còpia del primer informe d’Auditoria Independents dels Comptes Anuals signat per Audalia Auditgors,S.L. en Barcelona el 7 de febrer de 2012 amb número 20/12/03586, copia del qual sol•licito sigui lliurat als consellers que així ho requereixin.

Intervenció de l’Alfred Serrano en el Punt núm. 3 de la JGE

Votaré en contra de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic tancat a 31 de desembre de 2011 sol•licitant que consti expressa i literalment en acta la meva intervenció: “Manifesto la meva disconformitat amb els comptes de la societat pels motius que detallaré:

Primer.- Perquè continuo sense tenir constància de que la societat hagi efectuat les corresponents retencions i altes a la Seguretat Social en relació amb els col•laboradors de la mostra gastronòmica dels anys 2007 i 2008. És una situació detectada per l’auditoria Audigrup Auditors Associats, en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2007 de la societat.

Segon.- Perquè continuo sense tenir constància de que la societat hagi efectuat la corresponent regularització en relació amb els pagaments realitzats per la societat, corresponents a les despeses de participació en les mostres gastronòmiques dels anys 2007 i 2008 sense estar emparats en la corresponent factura, situació detectada també per l’empresa d’auditoria Audigrup Auditors Associats en relació amb els comptes anuals de l’exercici 2007.

Tercer.- Vull tornar a deixar constància en acta de que a data d’avui segueixo sense conèixer el nom de la o les persones que van ordenar i executar la manipulació d’uns documents contables de la societat per tal de que aquest conseller no conegués els noms dels proveïdors que no havien presentat la preceptiva factura acreditativa dels pagaments efectuats per la societat, així com dels noms dels treballadors no donats d’alta a la Seguretat Social.

Quart.- No és de rebut que transcorreguts més de quatre anys se segueixi sense liquidar l'import de 93.149,65 euros saldo del compte "Ingressos pendents d'aplicació" sota el concepte d'ingressos recaptats per Seipro de l'escola de música dels anys 2007 i 2008.
És evident que la no transferència d'aquesta quantitat podria encobrir un increment de les pèrdues acumulades de la societat, fet aquest que considero molt greu, fet del que requereixo una explicació escrita.

Cinquè.- Com ja he deixat constància escrita, la presidenta de la societat no m'ha facilitat part de la documentació que he requerit i que considero necessària per a l'anàlisi de la situació de la societat, entre aquesta documentació que es requeria, i a manera d'exemple, l'obscurantisme amb el presumpte acord d'atorgament de compatibilitat perquè el treballador que exerceix funcions de tècnic de serveis econòmics de l'ajuntament pugui compaginar-les amb la funció de comptable de la societat percebent una remuneració salarial addicional de 12.973,80 euros bruts anuals.
Cal dir que aquesta sol•licitud d'informació ja va ser requerida per mi mateix així com pel llavors conseller portaveu del Partit Socialista en sessió del Consell d'Administració de la societat de data 18 de gener de 2008.
Per tant requereixo una resposta escrita de la decisió que s'adopti a aquesta, presumpta, reiterada irregular situació.

Sisè.- I per mes despropòsits, a la pàgina 98 del Llibre Major de Comptes apareix un pagament de 1.318,14 euros efectuat a una familiar en primer grau de l’actual titular de l'alcaldia i de la presidència de la societat.
Sense entrar a valorar ni la veracitat ni l'explicació verbal que se'm va donar per part d'una administrativa, cal dir que no es pot permetre sota cap concepte, la falta de rigor o d'atenció en l'elaboració d'uns comptes dels que nosaltres serem responsables.
Aquest fet juntament amb l'expressat en el punt 2 de l'ordre del dia requereix una immediata actuació que recondueixi aquesta falta de rigor en el dia a dia de la societat.
També d’aquesta situació requereixo una resposta escrita que justifiqui, degudament, l'error tal com se'm va manifestar verbalment.

Intervenció de l’Alfred Serrano en el Punt núm. 6 de la JGE

De la lectura de les "instruccions internes de contractació" aprovades per CIU i PP per les quals es regiran d'ara endavant les contractacions, - una curiositat -  part del redactat de la pàgina 3 diu ..... “El contratista ha d’emprar el català en les seves relacions amb SEIPRO,S.A. derivades de l’execució...... - Vet aquí la nostra sorpresa donada la bel•ligerància del Partit Popular amb tot lo referent al tema lingüístic - motiu pel qual el nostre portaveu li va preguntar a les regidores del PP sobre el seu canvi de criteri en aquest tema -  No va haver-hi resposta,... la "titular de l'alcaldia" no les va deixar contestar dient que ja se'ns contestaria en set dies.......com en la creació....

Bé fins a aquí l'esdevingut en la sessió del silenci (no es va contestar ni va aclarir cap dels dubtes plantejats).
A continuació adjuntem alguns dels documents presentats al registre de la societat.

30 07 2012 Quarta reclamació de documentació

No es perdin la lectura de la resposta a la nostra petició del segon informe de l'auditoria dels comptes de l’exercici 2010 que es proposaven per aprovar en aquesta sessió. (
"La tonteria es col·loca sempre en primera fila per ser vista; la intel·ligència darrere per veure.")

Per a qualsevol consulta i o suggeriment ens les poden enviar al nostre correu

Moltes gràcies per la seva atenció i continuarem informant "malgrat li pesi" a "l’actual titular de l'alcaldia"

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

 
(1) Davant les flagrants irregularitats detectades van haver de refer els comptes i per tant emetre un “nou informe d'auditoria”

1 comentari:

Armando ha dit...

Senyors del VIC cal reconèixer que si no fora per vostès els que seguim les peripècies polítiques d'aquest país no estaríem al tant del que pasa. Entenc que és especialment preocupant el que passa i succeeix en aquest municipi.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels