18 de juliol 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA “AVANÇADA” DEL PLE DE L’AJUNTAMENT aquest dimecres dia 18 DE JULIOL DE 2012, a les 20:30 hores, al Saló de Plens amb el següent:

                                                 ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries de data 31 de maig de 2012 i 7 de juny de 2012

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2012

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Reglament de la comissió de seguiment i control del contracte de concessió administrativa del complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’atorgament de la subvenció anivelladora anual prevista al contracte de concessió administrativa del complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’esmena de l’acord adoptat en sessió plenària extraordinària de data 13 de març de 2012, relatiu a l’autorització de la hipoteca de la concessió administrativa del complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils

6.- Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició presentat el 8 de febrer de 2012 per l’entitat mercantil AREVA TRADING, S.L.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial dels nous estatuts de l’Organisme Autònom Museu-Col•lecció Municipal de Cabrils

8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les activitats musicals de caràcter eventual dels establiments públics

9.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de les normes reguladores del funcionament del registre municipal d’unions civils de Cabrils

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2012

11.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2013

12.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 4 del Pressupost Municipal de 2012

13.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions 2012-2016

14.- Dictamen sobre l’exempció del pagament de la plusvàlua a les persones que siguin desnonades, presentat pels Grups Municipals del PSC, CIU, SOM Cabrils, PP i ICV

15.- Dictamen sobre la crisi en l’assistència sanitària a la comarca del Maresme, presentat pels Grups Municipals del PSC, CIU, SOM Cabrils, PP i ICV

16.- Dictamen en suport al model d’immersió lingüística a l’escola, presentat pels Grups Municipals del PSC, CIU, SOM Cabrils i ICV

17.- Dictamen en relació al cobrament de l'impost de béns immobles a les empreses concessionàries d’autopistes, presentada pel Grup Municipal d’ERC-Consens x Cabrils

18.- Dictamen sobre la unitat lingüística de la llengua catalana, presentada pel Grup Municipal d’ERC-Consens x Cabrils

19.- Dictamen en defensa d’un sistema públic de salut gratuït per a tothom, presentada pel Grup Municipal d’ERC-Consens x Cabrils

20.- Donar compte dels decrets núm. 497 – 498 – 499 d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2011

21.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

22.- Mocions

23.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

24.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels