23 de setembre 2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 25 de SETEMBRE 2014


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament a celebrar el proper dia 25 de setembre a les 20:30 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent  

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 31 07 2014.
2.- Proposta d'aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals.
3.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Cabrils.
4.- Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci DO Alella.
5.- Proposta d'aprovació definitiva del Compte General 2013.
6.- Moció presentada pels Grups CIU-ICV-ERC de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014.
7.- Mocions per urgència.
8.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
9.- Precs i preguntes.
Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels