26 de juliol 2011

PRIMER PLE ORDINARI DE LA LEGISLATURA DEL CANVI 2011/2015


Posem a la seva disposició convocatòria de la primera sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament d’aquesta legislatura 2011-2015 a celebrar aquest dimecres dia 27 de juliol a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries de data 11 de juny i 29 de juny de 2011

2.- Donar compte de la resolució d’alcaldia sobre l’establiment del règim de dedicació dels regidors delegats

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2012

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2010

6.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de preus públics

7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’any 2011

8.- Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l’alcaldessa, dels regidors/es delegats/des a dedicació parcial i de les quanties a percebre en concepte d’assistències a les sessions dels òrgans col•legiats

9.- Dictamen que proposa sol•licitar informació al govern de la Generalitat de Catalunya les causes del tancament del consultori de Cabrils i les urgències del C.A.P. de Vilassar de Dalt

10.- Dictamen que proposa sol•licitar la participació dels regidors del Ple als òrgans col•legiats

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

13.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels