25 de març 2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 27 de Març de 2014


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament a celebrar el proper dia 27 de març a les 20:30 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següet  reunions de la planta baixa de la casa consistorial, per tal d’estudiar i dictaminar els assumptes inclosos en el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30.01.2014, i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 24.02.2014.

2.- Proposta d’aprovació definitiva del conveni urbanístic promogut entre l’Ajuntament de Cabrils i els Promotors senyors Badia

3.- Proposta d’aprovació inicial, per segona  vegada,  del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Cabrils

4.- Proposta d’aprovació de l’adequació retributiva del personal tècnic auxiliar de la biblioteca municipal.

5.- Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de sorolls de l’Ajuntament de Cabrils

6.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre l’ús de dades del padró municipal per a la celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya

7.- Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en defensa del dret d’una maternitat lliurement decidida.

8.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils   

9- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

11.- Precs i preguntes

 Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels