12 de febrer 2007

RESPOSTA ALS COMENTARIS EN RELACIÓ A LA DESPESA PER LA INSTAL-LACIÓ D’UN CARTELL INFORMATIU A LA ZONA ESPORTIVA

En primer lloc, s’ha de dir que afortunadament en democràcia tots podem manifestar la nostra opinió, sempre dins la correcció i l’educació, sense patir represàlies ni persecucions polítiques com en èpoques passades, altre qüestió es el que succeeix en les dictadures. Sembla que hores d’ara hi han persones que davant la manca de criteri i amb un excés de mala fe, donats els seus foscos interessos econòmics i polítics, s’estimen més utilitzar l’anonimat per tal de practicar la desqualificació gratuïta a l’empara de la covardia de l’anonimat, anonimat relatiu tenint en compte les noves tecnologies.

Comentàvem a l’inici de la posada en marxa d’aquest bloc informatiu, que amb la esperança d'ésser útils començàvem aquesta nova etapa d'informació utilitzant l'eina d'internet, en el ben entès, que escoltarem, idees, propostes, arguments i critiques que ajudin a millorar l’acció del VIC, però també ens posicionàvem clarament en el fet que no acceptarem comentaris despectius o menyspreants cap a les persones, entitats, partits polítics, etc., per tant, pregàvem a aquells habituals de la desqualificació anònima s’abstinguessin, motiu pel qual s’habilità la moderació dels comentaris entrants, ja que nosaltres anem per feina mitjançant critiques constructives aportant informació i les corresponents propostes alternatives, emplaçant-vos a tots vosaltres mitjançant l’ús de les noves tecnologies a fer el que nosaltres fem per Cabrils.

Dit això, i com no es el cas dels comentaris anònims que hem rebut en el nostre blog, els comentarem. Vostè, anònim de les 10:53 PM, es pot dirigir a mi pel meu cognom i jo en canvi no ho puc fer amb vostè, però com sembla que la seva informació es diferent a la que jo disposo i que he obtingut legalment amb motiu del desenvolupament de la meva tasca d’oposició, li agrairia em facilités les dades de que vostè disposa per afirmar el que diu, i poder iniciar el Procediment de rescabalament de dita quantitat a l’organisme que vostè esmenta, ja que la documentació que el regidor d’esports va facilitar al Ple de la corporació el passat dia 21 de desembre, i per la qual em regeixo es la proposta d’acord que s’adjunta i en la que clarament diu que la subvenció es: “un import de dos-cents cinquanta mil euros, en concepte de l’actuació F1 Obres zona esportiva municipal, consistent en la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol de la zona esportiva de Cabrils.” - Res diu del pagament d’un “ cartell informatiu. “
Ja que qualifica de “tonteries” i “crítica reiterada i cansina” la meva tasca d’oposició, i en relació a aquest mateix tema, li aporto detall de la diversa documentació sol·licitada en el decurs del tràmit d’aquest expedient degut a la diferència entre el cost aprovat pel Ple i el licitat, per tal de que vostè pugui comprovar documentalment la meva tasca, si desprès de l’anàlisi de la mateixa continua opinant el mateix, qüestió que respecto, m’agradaria ampliar-li dita documentació, que per motius obvis no puc publicar, però que en seu municipal i amb molt de gust la podem comentar. - Li participo que la documentació sol·licitada, a data d’avui no m’ha estat lliurada, com ve sent habitual quan el que sol·licito incomoda al regidor de torn. -

Anònim de les 10:53 PM, jo i el meu grup, com haurà pogut comprovar per les diferents publicacions que em fet, abans de donar la nostra opinió, aportem dades i/o documentació, o el que es diu en els Plens, desprès manifestem la nostra postura, amb la que evidentment podem o no estar d’acord, això afortunadament es pot fer perquè estem en democràcia i som tots plegats persones raonables i dialogants.

Resto a la seva disposició per ampliar-li tota la informació que em sol·liciti, d’aquest i d’altres temes que vostè consideri oportú, crec que això es una obligació que tenim tots els càrrecs electes davant els ciutadans.
Moltes gràcies.
- - - -
Resposta al Sr. o Sra. Romeu.-

Sr. o Sra. Romeu de les 7:51 AM, amb dates 15 de setembre de 2005 un “Gabinete Jurídico” presentà dues factures per imports de 2.320,- € i 3.480,- € amb el següent concepte: - “ Por la presente le remitimos provisión de fondos relativa a la representación letrada y defensa de los intereses del Excelentísimo Ayuntamiento de Cabrils en el procedimiento seguido ante el Ilustre Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró, con número de diligencias previas 946/2004 a resultas de las diligencias de investigación (expediente 89/03-C) por parte de la Fiscalia del TSJC (Unitat Policía Judicial) en relación a diversas adjudicaciones contractuales.” - En relació al pagament de dites factures ordenades per l’anterior alcalde, existeix una manifestació de disconformitat per part del secretari interventor degut a uns presumptes incompliments, com per exemple en relació a les causes d’abstenció, ja que l’autoritzant de la despesa és el beneficiari de dit servei entre d’altres qüestions, totes manifestades en un informe de vuit fulls elaborat pel secretari municipal. (Veure reparos efectuats a les comptes municipals de l’any 2005)

El mes de maig de l’any 2004, el grup municipal de CIU a l’Ajuntament es va facilitar al Sr.Poblet i a mi, decret de la Diputació de Barcelona d’atorgament d’assistència jurídica demanada per l’Ajuntament de Cabrils( Sol.59-D/04), en el que entre altres qüestions diu: “ la Diputació assumirà el pagament del 50%, es a dir, 5.974 euros, essent la quantitat restant a càrrec de l’Ajuntament.” –
Amb data 30 de juny i davant la irregularitat del fet, vam presentar un escrit adreçat a l’alcalde de Cabrils que s’adjunta, del que, com venia sent habitual durant el mandat de l’alcalde anterior, a data d’avui no em rebut resposta. Jutgi vostè mateix/a els motius de la “no resposta”.
Anant al fons dels motius pels quals davant les presumptes irregularitats detectades i de les que l’alcalde no volia donar compte, dos grups municipals a l’oposició vàrem decidir dipositar diferent documentació, facilitada pel secretari interventor, davant la Fiscalia del TSJC, posant de manifest que de la documentació analitzada es desprèn l’existència d’una sèrie de contractes de prestació de serveis(assessoraments) que segons el nostre parer eren innecessaris per l’Ajuntament, ja que aquest té el seu propi advocat i secretari municipal.

Detall d’alguns dels contractes:
Pagament de 15 factures de 580,-€ cadascuna (8.700€ totals) pel servei continuat d’assessorament a la regidoria de medi ambient, no existint cap registre en el qual hagi constància dels motius pels quals el Sr.X

Un familiar de l’anterior alcalde va passar de facturar l’any 2001 13.400,00€ a facturar 54.800,00€ l’any 2002 i 82.000,00€ l’any 2003 (fins juliol, recordem que al maig del 2003 van haver les darreres eleccions municipals).

Decret d’alcaldia de data 14 de gener de 2002, d’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència per la realització de les tasques pròpies del gabinet tècnic d’alcaldia de l’Ajuntament de Cabrils per un import de 30.054 €, IVA inclòs, per un servei de set hores setmanals al llarg de 47 setmanes per un total de 329 hores anuals. A dita licitació es van presentar tres empreses, “les tres amb socis i administradors relacionats”

Decret d’alcaldia de data 22 de maig de 2002, d’adjudicació,(a la mateixa empresa que abans) d’un contracte de consultoria i assistència menor per la confecció i assistència pel desenvolupament d’accions formatives pels treballadors i regidors de la corporació per millorar el funcionament, l’eficiència i l’operativitat d’aquest Ajuntament i tan mateix, planificar i assolir els objectius escaients, amb un pressupost total de dotze mil vint €, IVA inclòs,(12.020,-€).

Decret d’alcaldia de data 26 d’agost de 2002, d’adjudicació,(a la mateixa empresa que abans) d’un contracte de consultoria i assistència menor per la confecció i redacció d’un estudi i/o document marc amb propostes i anàlisis de millora de l’organització de manteniment dels edificis municipals d’aquest Ajuntament, adient per tal de millorar l’operativitat i bon funcionament dels serveis municipals i tan mateix, planificar i analitzar la situació de l’estat actual dels equipaments municipals i la seva conservació per tal d’assolir una bona planificació de manteniment i establir un pla preventiu dels edificis municipals, amb un pressupost total de dotze mi vint €, IVA inclòs (12.020,-€)

Factura de data 31 de gener de 2003 (de la mateixa empresa que abans), de 6.010 € pel concepte de consultoria i assistència al gabinet tècnic d’alcaldia per treballs efectuats durant el mes de gener de 2003.

Factura de data 28 de febrer de 2003 (de la mateixa empresa que abans), de 6.010 € pel concepte de consultoria i assistència al gabinet tècnic d’alcaldia per treballs efectuats durant el mes de febrer de 2003..........etc. etc. etc.

Fruit de l’anàlisi d’aquesta i d’altre documentació aportada i la consegüent investigació per part de la Unitat de la Policia Judicial, el Fiscal amb data 23 d’abril de 2004 interposa denuncia davant el Jutjat Degà dels d’Instrucció de Mataró, corresponent la seva tramitació al Jutjat d’Instrucció número 1 de Mataró. El mateix Jutjat d’Instrucció amb data 24 de novembre de 2004 acordà l’arxiu del procediment, per no ser els fets constitutius d’infracció penal.

Això es exactament el que va passar, curiosament ningú de vostès parla del cost de tant assessor, ni del cost que va suposar per tots els ciutadans la despesa del projecte de la zona esportiva, - maqueta inclosa - maqueta que està arraconada per les dependències municipals, etc. etc. etc. ............Aquest eren els motius per fer una moció de censura liderada pel trànsfuga de CIU amb "l’acompanyament" del PSOE-PSC els dos regidors de ERC avui en el GEC i el PP?

Li dic el mateix que a l’anònim de les 10:53 PM, resto a la seva disposició per ampliar-li en seu municipal, tota la informació que em sol·liciti, d’aquest i d’altres temes que vostè consideri oportú, crec que això es una obligació que tenim tots els càrrecs electes davant els ciutadans.
Gràcies.
- - - - -
Resposta a l’anònim de les 12:00 PM

En relació a la seva pregunta, la meva opinió es que si el regidor d’esports no elabora primer un pla de finançament, de sol·licitud de subvencions, i el que es més important un projecte “amb cara i ulls,” difícilment ni la Diputació ni cap organisme oficial aportarà ajudes, qüestions que crec son bàsiques i de sentit comú per endegar qualsevol projecte o iniciativa. Vostè jutjarà si aquesta es la tònica d’aquest equip de govern o de l’anterior fruit de la moció de censura. Solament ens hem de fixar en els pobles veïns, tots amb poliesportius, piscines cobertes parcs, centre urbà restaurat amb zones per als vianants, etc. etc., quina diferencia hi ha?
Gràcies.
- - - - -
Resposta a la Sra. Pepa

En quant a la seva pregunta, respondre que no es cert que el cost del cartell quedi absorbit per la subvenció ja que segons les dades de que disposo, el mateix regidor d’esports va autoritzar el seu pagament contra el compte comptable 455.228.00 - Joventut.- Altres despeses. (L’aprovació del pressupost de l’any 2006 va dotar amb 2.500 € aquesta partida comptable)

Li reitero la meva disposició per ampliar-li en seu municipal, tota la informació que em sol·liciti, d’aquest i d’altres temes que vostè consideri oportú, crec que això es una obligació que tenim tots els càrrecs electes davant els ciutadans.
Gràcies.

9 comentaris:

Anònim ha dit...

Benvolgut Sr. Serrano,

Una cosa son les paraules i d’altres els fets. Si en realitat no coneixerem
prou la seva trajectòria ens creuríem realment que lluita per defensar els
interessos dels ciutadans del poble, però no es així tal i com demostren les
seves actuacions, fins ara. Les seves denuncies contra l’alcalde son fruit de
les seves rancúnies personals contra aquesta persona i de les seves aliances
amb aquest fosc personatge que es el Sr. RRRRR.
Tots sabem que pel fet de ser regidor, obté molta informació de l’Ajuntament.
Ara bé utilitzar aquesta informació de forma segada i amb mitges veritats, al
meu entendre, es una “estratègia” que vostè utilitza per fer veure que vol
informar als ciutadans, però en realitat el que vol es sembrar sospites i
desconfiança, una vegada més.
A més parla molt de partides aquí , depeses allà, per a que els ciutadans
pensin te grans coneixements de comptabilitat pública o que entenen com
funciona un pressupost públic. Però no es així, i prou que s’han demostrat
que nos son certes cap ni una de les seves acusacions ja que la Justícia ha
arxivat la denuncia que el Sr. RRRRRR i vostè van presentar en el seu moment
contra l’Alcalde de Cabrils.
Malauradament , cap dels regidors de Cabrils, permeti, que li digui, (ni els
que son membres del Govern ni els que són a la oposició tenen prou
coneixements). Alguns tenen un “vernís” d’altres “les suenan campanas” però
res més. Cap de vostés saben distingir entre un romanent de tresoreria o un
romanent pressupostari. Ni saben quines son les transferències entre capítols
que es poden fer i quines estan prohibides, o com es justifiquen les
subvencions, etc, etc. Si els plens de pressupostos millor no hi anar por que
la gens com jo que som del gremi ens posem malats.
Es evident Sr. Serrano que potser el nou flamant assesor de l’Alcalde tindrà
molts coneixements de com funciona una caixa d’estalvis però de comptabilitat
pública res de res. Però aquest segur que a vostè li fa mes el pes ja que no
em consta que hagi posat cap inconvenient al seu nomenament.
En quant a la seva observació de que als altres pobles veïns tenen millors
infraestructures, pues te raó, també paguen mes impostos, pers exemple tenen
actualitzat el cadastre i paguen un impost més elevat, paguen els “vados”
municipals, etc. A Cabrils tots volem serveis de primera i pagar poc o res.
Sempre ens estem queixant de tot, per a l’hora de contribuir ens fem ens
els boixos.
Vostè com a oposició responsable, podria preguntar a l’alcalde per que te
aturats aquest temes esperant que passin les eleccions. No li sembla ?

Cordialment,

Veï Independent de Cabrils

13-feb-2007 12:55

- - - - - - - - - -
En tractar-se d'un anònim, aquest comentari s'ha moderat suprimint el nom de la tercera persona al•ludida. Es sol•licita als anònims s'abstinguin de qualificar actuacions de tercers sense identificar-se en aquest blog, o be ho facin adreçant-se a dites persones mitjançant els seus canals d'informació.

Veïns Independents de Cabrils

VIC ha dit...

Sr. o Sra. Anònim de les 12:55

En primer lloc, dir-li que m'agradaria poder-me dirigir a vostè pel seu nom tal com vostè a pogut fer cap a mi. (i no com a un/a anònim)
Com imagino que vostè sap perfectament, la tasca de l'oposició en un estat de dret i democràtic és - entre altres coses - controlar, fiscalitzar i qüestionar les accions dels equips de govern amb les que és discrepa, així com presentar propostes i alternatives quan es consideri.
D'altra banda, jo sóc conscient, i crec que també vostè ho serà, que aquesta tasca no és gens fàcil - ni de bon tros agradable - doncs desgasta, erosiona, crema i, fins i tot, pot crear - si no s'entén o vol entendre's - postures de antagonisme de caire personal, tal com sembla ser el seu cas, ja que el primer paràgraf del seu escrit ho projecta tot exclusivament en clau personal. Jo no tinc rancúnia ni a l’anterior alcalde i cap l’actual.
Respecte a la informació de que disposo, sàpiga que no és simplement pel fet de ser regidor, no confonguem, altra cosa molt diferent és que com regidor i per tant càrrec electe tinc dret a la informació i com tinc dret i tinc una tasca que fer com a tal, la demano, m'informo, cerco el que considero, etc. i així aconsegueixo estar millor informat i - com a conseqüència - desenvolupar el millor que sé la meva tasca com regidor de l'oposició, i el que és més important “informar als ciutadans” "sembla que això" molesta a "certs col•lectius"
En relació als seus comentaris de la “Justícia” li recomano una nova lectura del document http://veins.independents.cabrils.googlepages.com/vic.pdf i especialment “sol•liciti a qui vostè sap” l’auto d’arxiu del procediment, és molt interessant.
És molt il•lustratiu també l’informe del Síndic de Greuges en relació a les constants vulneracions del meu dret d’accés a la informació que he patit en el decurs del mandat de l’anterior alcalde, així com la qüestió de la Sindicaturta de Comptes, Sentencia “concurs d’ocupació” , Comissió d’Urbanisme, Departament de Governació etc. etc. ..
Respecte als coneixements de comptabilitat meus o dels membres de l'equip de govern, penso que no és el cas i menys comparar-los amb els que pugui tenir vostè, que diu que és del “gremi” (i ? ). No s'ha parat a pensar que quan jo no conec en profunditat un tema en concret - sigui econòmic o de qualsevol altre tipus - ho pugui consultar amb algun tècnic del “gremi” corresponent ?

Altra afirmació totalment gratuïta que fa (i ja van unes quantes ) és respecte al pes que em fa i al suport que jo li hagi pogut donar al nomenament d'assessor (com vostè diu), qüestió que només s’ha produït a la seva ment, ja que com vostè sap (suposo) tots el nomenaments els fa l’Alcalde per resolució d’alcaldia, i d’això a data d’avui no tinc constància.
Finalment em reconeix que altres pobles veïns tenen millors infrastructures, d'acord. Però el que jo no li puc reconèixer és que paguin més en impostos, perquè no és així. M'he informat abans de fer aquesta afirmació, per això l'he fet.

Cordialment.
Alfred Serrano i Mora
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

Julia Golamina ha dit...

El Sr. Portaveu i regidor del VIC està d'acord amb que el Sr. Poblet sigui assessor personal de l'ajuntament?

VIC ha dit...

Sra. Júlia Golamina, permeti que li doni tres possibles respostes a la seva pregunta en base a les següents consideracions :

A.- Si el nomenament és d'assessor polític i ho fa CIU, amb el suport de la resta de l’equip de govern, PSOE-PSC i GEC i “és no remunerat”, res a dir, ja que no opino sobre les qüestions internes d'altres partits.

B.- Si el “presumpte nomenament” és d'assessor tècnic del gabinet de alcaldia “sense remuneració” i conta amb el suport de l'equip de govern, CIU PSOE-PSC i GEC res a dir, “és no remunerat” i suposo formarà part dels pactes de l’equip de govern, pactes que desconec. ( i per altre banda no gaire afortunats, segons el nostre parer).

C.- Si el “presumpte nomenament” és d'assessor tècnic del gabinet de alcaldia AMB REMUNERACIO (com a la legislatura anterior) i conta amb el suport de l'equip de govern, CIU PSOE-PSC i GEC, ja que governen "junts", quan es produeixi, i tenint en compte que a l'Ajuntament disposem de bons professionals, procedirem a presentar un recurs contra la "presumpta resolució de alcaldia de nomenament", ja que no seria de rebut tornar a incrementar encara més les despeses de personal.

Cordialment

Alfred Serrano i Mora
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

Anònim ha dit...

Sr. Serrano,

Tot i què a vostè no li agradi utilitzaré l'anonimat, ja que el seu blog m'ho permet.

Interessat en la problemàtica que comenta en aquest post, he estat bussejant per la web d'esports de la Diputació de Barcelona per si hi havia enlloc alguna referència al famós cartellet, i he trobat això:

http://www.diba.es/esports/descarregues/xbmq/instruccionsgestioesports%20xbmq/instruccionsgestesports.doc

(o http://www.diba.es/esports/equip1instr.asp i clicar instruccions de gestió)

En la part explicativa queda clar que la Diputació obliga a colocar el seu cartell (inclús en demana foto i tot). És una llàstima però l'enllaç que hi indica la normativa específica no funciona.

Bé, espero que haguem pogut aclarir una miqueta el tema. Jo entenc que l'Ajuntament tenia l'obligació de posar-lo si rebia subvenció per part de la Diputació.

Anònim ha dit...

Els agraeixo a tots els seus comentaris, tant als editors com als seus contertulians (deixin-me dir-los que jo, que m'interesso per la informació local, abans que per la de la "EFE” d'on mengen la major part de les emisores-informatius, les que també segueixo amb interès, he trobat en aquest blog a uns ”bloggers” i comentaristes que -amb un poc de retard, tot cal dir-ho, encara que entenc que la informació veraç mereix el seu temps, però podrien fer-lo més àgil?- m'informen amb serietat) . Ja no entro en uns altres blocs que solament provoquen uns xats d'escola primària d'internet.
Però: és car pagar per un cartell 1389,26 euros?. Si o no?
Torno a que m'importen molt poc les subvencions, les qüestions legal-polítiques, etc…..... Acabo sempre pagant jo la part proporcional d'aquests 1389,26 euros, sigui a l'ajuntament o a la diputació?, a hores d'ara ja tots entenem que la meva fixació no és tan sol (que naturalment, també) referida al cartell, si no a la gestió d'aquest ajuntament.
Bé, em contínua semblant una desproporció "qualitat-cartellet-preu” com vulguin dir-li.
Pepa

VIC ha dit...

S’ha rebut un comentari anònim del “ Desenmascarador de IP's” a les 9:27 del 17 de febrer.

En tractar-se d'un anònim que no aporta res i utilitza covardament l’anonimat per imputar qüestions a terceres persones i partits polítics que res tenen a veure amb el nostre grup, - el comentari s’ha rebutjat-

Sol•licitem novament als “anònims de sempre” s'abstinguin de qualificar actuacions de tercers sense identificar-se en aquest blog, o be ho facin adreçant-se a dites persones mitjançant els seus canals d'informació, ja vam anunciar que pregàvem a aquells “habituals de la desqualificació anònima” s’abstinguessin -motiu pel qual s’habilità la moderació dels comentaris entrants- ja que nosaltres anem per feina mitjançant critiques constructives aportant i rebent informació i les corresponents propostes alternatives, emplaçant-vos a tots vosaltres mitjançant l’ús de les noves tecnologies a fer el que nosaltres fem per Cabrils, i ha molta feina a fer, -DEDIQUIN ELS SEUS ESFORÇOS A CONSTRUIR I NO A DESQUALIFICAR GRATUITAMENT- oi que ens entenen?.

Veïns Independents de Cabrils

VIC ha dit...

Sr. o Sra. Anònim de les 17:23, l’anonimat dels comentaris no és un problema de si m'agrada o no, jo crec, com ja he dit en repetides ocasions, afortunadament estem en democràcia i per tant la clandestinitat queda per a les èpoques estudiantils o de lluites polítiques o sindicals contra la dictadura,(això ho coneixem els que tenim certa edat), en tot cas com vostè ha pogut comprovar, li respecto la seva opció de mantenir-se en l’anonimat, però deixi’m dir-li que ho lamento, ja que vostè, igual que nosaltres, aportem informació important i enriquidora, especialment pel regidor d’esports(PSOE-PSC),informació que el regidor d’esports desconeix, ja que la resposta que va donar a la meva pregunta feta en el decurs de l’últim ple de la corporació així ho demostra.

Perquè vaig formular dita pregunta en relació a la despesa del cartell ? dons perquè amb independència de qui faci front a la “prescindible” despesa, (que ho ha fet l’Ajuntament com ja he demostrat), aquest diners tindrien que haver-se destinat a dignificar els vestuaris dels nostres jugadors, ja que semblen vestuaris dels anys 50 amb dubtoses condicions higièniques, no oblidem que, en tot cas que son diners públics.

Sr. o Sra. Anònim de les 17:23, la documentació aportada pel regidor d’esports al ple per formar opinió, res diu -reitero- res diu de la despesa d’un cartell informatiu, (aquesta política d’autobombo, em fa recordar “èpoques passades” de grans anuncis d’inauguracions de “pantans”....), a més de la proposta d’acord del regidor d’esports, disposo dels següents documents de la Diputació de Barcelona: fitxa de dades bàsiques, necessitat /acció, Decret de 25 d’octubre de 2006 signat pel cap del Servei d’Esports, Resolució de l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona de 10 de novembre de 2006 d’aprovació en el marc del Protocol General Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 d’atorgament de la subvenció, etc. etc., res diu de l’obligació no tan sols de col•locar un cartell sinó de qui te que assumir la despesa.

Gràcies per la seva aportació.

Alfred Serrano i Mora
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

VIC ha dit...

Benvolguda Sra. Pepa, abans de res, agrair-li la seva nova participació en el nostre blog
amb els seus comentaris i preguntes. Té raó en quant al retard, però sense que sembli que volem excusar-nos, la veritat és que som un grup de persones que pretenem aportar a la gestió municipal tots els nostres coneixements adquirits a l'empresa privada, especialment en quant a gestió tant econòmica com de conducció de recursos humans, això ho fem utilitzant el nostre temps, uns tenim més i d’altres menys, però tots pretenem millorar la gestió d'aquest Ajuntament
Es per això que al llarg d’aquests quasi quatre anys com regidor he recopilat tota una sèrie de dades que fan que les tingui que consultar, junt amb als professionals del nostre grup per donar ”documentada resposta” a les qüestions que vostès ens plantegen.

Repeteixo gràcies per les seves enriquidores aportacions.

Alfred Serrano i Mora
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels