16 de novembre 2007

EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA LA PROPOSTA D’ORDENANCES FISCALS PER AL PROPER ANY 2008

Des de l’equip de govern estem molt satisfets per haver aconseguit aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2008 amb importants novetats.

Hem adaptat el rendiment dels tributs a les necessitats de finançament de les diferents activitats i serveis públics municipals sota la premissa d’un rigorós control pressupostari, producte de la implantació d’un nou model de gestió a l’ajuntament de Cabrils basat en la renovació, la transparència, la professionalitat i el treball en equip, un dels eixos bàsics del Pacte Estable de Govern que vàrem subscriure Convergència i Unió (CIU) i Veïns Independents de Cabrils (VIC ) per aquesta legislatura 2008-2011.

Pel que fa a l’aspecte econòmic de suficiència financera en l’elaboració del projecte o proposta, s’ha partit del criteri de contenció fiscal. Pel que fa als impostos només es modifiquen l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, conseqüència de la revisió de valors cadastrals que ha efectuat la Direcció General del Cadastre, i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en base a la previsió d’inflació del 2,7 %.

Exposem a continuació les principals variacions respecte a anys anteriors:

1.- Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre Béns Immobles

En aquest punt cal fer esment a la important reducció del tipus impositiu de l’IBI, que passa del 1,065% al 0,85% (una rebaixa del 20,187% en relació al tipus de l’any anterior) per tal de esmorteir l’efecte a l’alça de la revisió cadastral iniciada pel govern anterior.

Bonificacions per les famílies nombroses

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost i així ho sol·licitin, tindran dret a una bonificació en la quota íntegra, sempre que l’immoble que es tracti tingui un valor cadastral inferior a 250.000 euros i constitueixi habitatge habitual de la família, en els següents percentatges:
Fins a 6 fills: 50 %
De 7 a 9 fills: 70 %
De més de 9 fills: 90 %

S’incrementa el mínim del valor cadastral per tal de gaudir de les bonificacions a les famílies nombroses de 47.900 € a 250.000 €

2- Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries

En anys anteriors el cost de la recollida es distribuïa aplicant l'injust i poc rigorós criteri que s’establia a l’Article 6è. Quota tributària aplicable l’any 2007.

- NOVETAT - Modificació de l’article 6è. Quota tributària aplicable l’any 2008

La principal novetat d’aquesta modificació de la taxa és que, per primera vegada s’ha dut a terme una redistribució del cost de la recollida d’escombreries basada en un estudi de costos rigorós que posa fi a una històrica distribució injusta de dita taxa, reduint a dos les zones de costos, i per tant a
dos úniques quotes tributaries perfectament definides, i amb dos zones de costos perfectament identificades dins l’estudi elaborat.

Cal recordar els Beneficis fiscals que gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional així com les importants reduccions que es poden aplicar a dita taxa als ciutadans de Cabrils que utilitzen el servei de la deixalleria municipal mancomunada.

Les bonificacions a aplicar, sobre la quota tributària, per la utilització de la deixalleria municipal seran les següents:

De 4 a 7 utilitzacions anuals...................... 5%
De 8 a 11 utilitzacions anuals.................... 10%
A partir de 12 utilitzacions anuals.............. 15%


Aquest es un breu resum de les importants modificacions fiscals per a l’exercici 2008 que es veuran completades amb l’elaboració d’un pressupost real amb les dotacions adients per tal d’adequar en els propers anys les obsoletes infrastructures que patim en el nostre poble.
----------------------------------------

Compromís de promoure la participació

Adjuntem copia de l’escrit adreçat a tots els grups municipals, obrint la possibilitat de participar en l’elaboració i col·laboració no tan sols en la confecció de les ordenances fiscals sinó també en el pressupost per l’any 2008, malauradament dit oferiment va ser rebutjat per tres grups de l’oposició.
Reproduïm el text que des de les regidories es va lliurar a tots els grups municipals:

L’ Equip de govern ha iniciat un període de revisió de les Ordenances Fiscals que ha de concretar-se en la proposta de modificació per a l’any 2008. Li demanem, si ho creu convenient, que aporti les propostes que el seu grup municipal cregui oportunes al respecte.

Tanmateix fem extensible aquesta sol·licitud a les propostes o suggeriments que vulguin formular per a la formació del projecte de Pressupost Municipal per a l’any 2008.

Cabrils, 15 d’octubre de 2007.

Planificació Financera i Recursos i Control Pressupostari


Reproduïm també la resposta de dos dels grups, ( el mateix text )

Que sigui l’equip de govern, ja que ha iniciat el període de revisió, el que faci la proposta de modificació al Grup municipal del (PSC ) i ( d’ICV ), i en tot cas, que de l’estudi que realitzem, ja presentarem les esmenes que considerem oportunes.
Amb l’afany de col·laborar, esperem rebre el més aviat possible la proposta de les ordenances fiscals per l’any 2008 plantejades pel govern i tant mateix, creiem necessari tenir una comparativa dels darrers tres anys amb el seus increments aprovats

Malgrat que la majoria de l’oposició rebutja reiteradament les nostres ofertes de col·laboració i participació, des de l’equip de govern continuarem oferint el consens amb la resta de formacions polítiques que integren el consistori, molt especialment en aquells temes de gran transcendència social que puguin comportar diferents postures per part dels ciutadans, com son les ordenances fiscals i el pressupost per al 2008 entre d’altres temes.

Planificació Financera i Recursos i Control Pressupostari


ÀREA ECONÒMICA
Hisenda

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels