28 de novembre 2007

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.
Esperem la seva assistència.
Àrea d’Informació i Participació
----------------------------------------------
Sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a realitzar el proper dia 29 de novembre de l’actual, a les 21 hores, a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2007 i de les sessions extraordinàries de data 31 d’octubre de 2007.

2.- Aprovació xifra oficial de població a Cabrils en data 1 de gener de 2007.

3.- Nomenament dels membres que formen part del Patronat Municipal Escola Bressol.

4.- Acceptació de l’aportació econòmica de l’empresa SOREA pel finançament de les obres del projecte d’instal·lació de canonades principals de distribució de la xarxa d’aigua potable els sectors de Sant Crist i Montcabrer.

5.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació i licitació de la gestió del servei de recollida i transport de la fracció orgànica i del rebuig.

6.- Aprovació, si escau, de les bases dels ajuts del fons d’acció social de l’Ajuntament de Cabrils.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l’alcaldia.

8.- Mocions dels grups polítics municipals.

9.- Precs i Preguntes.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels