24 de gener 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT aquest dijous 26 de gener


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 26 de gener de 2012 a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

Punt 1.-
Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 24 de novembre i la sessió extraordinària de 27 de desembre

Punt 2.- Dictamen que proposa l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i aprovació inicial dels seus Estatuts

Punt 3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu Municipal de Cabrils

Punt 4.- Dictamen que proposa l’aprovació del nomenament del Jutge de Pau substitut del municipi de Cabrils

Punt 5.- Dictamen que proposa declarar Cabrils municipi republicà, presentada pel Grup Municipal d’ERC – Consens x Cabrils - AM

Punt 6.- Mocions

Punt 7.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

Punt 8.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels