27 de novembre 2013

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DIJOUS 28 DE NOVEMBRE DE 2013

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 28 DE NOVEMBRE  DE  2013, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de setembre de 2013 i la sessió plenària extraordinària de data 29 d’octubre de 2013.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per l’any 2014 i Bases d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el de l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de sorolls.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió del 0,7% dels ingressos obtinguts amb la Mostra Gastronòmica 2013

6.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

7.- Mocions

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

9.- Precs i preguntes


Donada la importància dels temes a tractar esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels