27 de maig 2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT dijous 29 de maig de 2014


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament a celebrar el proper dijous dia  29 de maig a les 20:30 hores a la sala de Plens  de l’Ajuntament per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent ,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de març de 2014 i  de la sessió extraordinària i urgent de data 28 d’abril de 2014

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Protocol d’emergències socials per al període 2014-2018

3.- Dictamen que proposa l’atorgament de concessions sobre drets funeraris de les sepultures del Cementiri municipal de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol municipal

5.- Dictamen que proposa l’adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO per al període 2013-2018

6.- Dictamen, a proposta del grup municipal de Convergència i Unió, per l’adhesió a la commemoració de la Mancomunitat de Catalunya

7.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2013

8.- Mocions

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

10.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels