24 de novembre 2014

SESSIÓ ORDINÀRIA “”AVANÇADA”” DEL PLE DE L’AJUNTAMENT “DIMECRES” 26 de NOVEMBRE 2014

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària “avançada” del Ple de l’ajuntament a celebrar el proper DIMECRES dia 26 de novembre a les 20:30 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent  

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 25.09.14 i de la sessió extraordinària de data 23.10.2014.

2.- Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per l’any 2015 i Bases d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el de l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

3.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic de l’Ajuntament de Cabrils.

4.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Cabrils.

5.- Aprovació de la declaració de serveis essencials Ajuntament de Cabrils, Organisme autònom Escola Bressol i Seipro S.A.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de baixes d’obligacions pendents procedents d’exercicis tancats.

7.- Aprovació de la cessió a Càritas del 0,7% dels ingressos de la Mostra Gastronòmica 2014.

8.- Aprovació de la moció dels grups municipals de Veïns Independents de Cabrils, CIU, Som Cabrils, ERC-CxC-AM, ICV i de la regidora no adscrita en defensa dels veïns de Cabrils amb la finalitat que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt revoqui l’autorització de la instal·lació d’un forn crematori.

9.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al tercer trimestre de 2014.II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

12.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels