08 de juny 2008

INFORMACIÒ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – MAIG 2008 (III)

Breu informació d’alguns dels assumptes tractats en el Ple

Punt 2.- Nomenament com a regidor del Sr.Julián Gómez Coll del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils.

Punt 3.- Aprovar i imposar les quotes d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 1 de l’àmbit de Sant Crist.

En aquest punt l’equip de govern va imposar amb la seva majoria, sense quantificar-ho ni tan sols donar una explicació coherent, establint la possibilitat de girar una tercera quota per a les despeses de la urbanització de Sant Crist.
Segons el nostre criteri els veïns de Sant Crist ja han patit i pagat de la seva butxaca la desviació de més de 500.000 € que van haver d’assumir entre el plec de clàusules que regia el concurs per adjudicar les obres d’infraestructura segons projecte redactat per l’arquitecte municipal i entre el que va redactar la enginyera contractada a l’efecte.

El nostre grup va votar en contra posant dit vot a disposició dels veïns per si s’escau fer-ne impugnacions en el seu nom.

Punt 4.- Aprovar, provisionalment, la modificació puntual núm. 9 del Pla General d’Ordenació de Cabrils.

En aquest punt el nostre portaveu va sol·licitar poder votar separadament las set modificacions de planejament que estratègicament s’incloïen amb un sol punt de l’ordre del dia (qüestió que és tècnica i administrativament possible), negant-se dita possibilitat per part de l’alcalde.

En aquest punt el VIC va fer lectura d’un informe redactat per un assessor de l’ajuntament que succintament diu: ....

Per tant, si l’Ajuntament de Cabrils realment considerava que el planejament urbanístic de la UA 1 Sant Crist contenia un error material en relació a la qualificació del sòl, entenem que no hauria d’haver procedit a executar el planejament, sinó que, abans d’executar-lo, hauria hagut de tramitar una Modificació Puntual del mateix.
El segon que ens plantegem és què succeiria si, ara, en aquests moments, es tramités la modificació puntual prevista pels terrenys. Doncs bé, com hem dit, actualment, la porció de terreny de 3.011,53 m2 de superfície és una zona verda de titularitat de l’Ajuntament, per tant, està clar que si tramitéssim la Modificació Puntual, modificació que hauria de seguir la tramitació establerta a l’article 95 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, el que obtindríem serien uns terrenys qualificats de zona edificable titularitat de l’Ajuntament de Cabrils. Terrenys que en cap cas es podrien cedir gratuïtament, de conformitat amb l’establert en el Reglament del patrimoni dels ens locals, la cessió gratuïta de béns d’una Administració tan sols es pot efectuar a una altra Administració o a una entitat privada sense ànim de lucre, tampoc ens podem plantejar una transmissió onerosa amb un preu simbòlic perquè la venda s’ha de fer pel procediment de subhasta pública. D’altra banda, cap la possibilitat d’atribuir nou aprofitament urbanístic en terrenys de la seva propietat, però aquesta actuació, analitzat tot el contingut de l’expedient, podria incórrer en desviació de poder. (
Segons manifesta el lletrat en el seu informe)

CONCLUSIÓ :

En definitiva, entenem que l’Ajuntament de Cabrils en el moment que va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la UA 1 Sant Crist, el 16 de març de 2004, projecte de reparcel·lació que, recordem, ja reconeix una contraprestació pels propietaris, va tancar totes les portes a rectificar l’errada material del planejament respecte a la finca dels senyors X, És a dir, entenem que en aquell moment l’Ajuntament de Cabrils va donar per acabat aquest assumpte.
- Fins aqui l'informe de l'advocat. -

D’altra banda -i addicionalment- el nostre grup, el VIC, tampoc no podia votar la requalificació dels 3.536 m2 de sòl d’aprofitament privat - clau 13d1 (que en realitat són barrancs per la gran pendent que tenen; molt més del 20%) - a clau 6, com a zona verda, als efectes de compensar la disminució de zona verda de Sant Crist, ja que l’article 7, punt 7.1, del Decret 305/2006 (Reglament de la Llei d’Urbanisme) expressa clarament que els terrenys amb més d’un 20% de pendent “...no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals mínims d’espais lliures públics i equipaments comunitaris”(sic). I sobre això el nostre grup els va suggerir i va manifestar el seu acord en el qual per solucionar aquest tema, requalifiquessin altres parcel·les de la mateixa Urbanització La Llobera de propietat municipal, que sí que puguin computar-se com a zona verda (Òbviament, no ens van fer ni cas).

Perquè el VIC - en favor de tots - sí que vol i té voluntat de solucionar d’una vegada per sempre aquest tema, però ho vol fer bé, dins de la legalitat i de manera definitiva.
Per tant davant aquest informe jurídic tant contundent el nostre vot va ser negatiu, més tenint en compte l’advertiment de la possibilitat d’incórrer en desviació de poder.

Mocions dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils

Punt 6.- Proposició que sol·licita l’anulació de l’ordenança fiscal corresponent a la nova taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.

En aquest punt el representant de l’equip de govern va protagonitzar, com fa habitualment, un acte de menyspreu a les més elementals normes democràtiques intentant que no es votés la nostra moció, imposant una resolució que no formava part de l’ordre del dia del ple ni va voler que es votés la seva urgència, deixant “com abans” la meritació de la taxa en 7 trams modificant això sí la referència als valors cadastrals, però sense cap tipus d’informe ni jurídic ni econòmic, com es norma d’obligat compliment. Rigor ?
Conseqüentment l’equip de govern format per “les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils” van votar en contra de la nostra moció.

Punt 7.- Proposició que sol·licita es compleixi amb el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de data 28 d’abril de 2008.

En aquest punt, l’empleat contractat per l’alcalde com secretari accidental va protagonitzar un desagradable espectacle al intentar increpar a càrrecs electes membres de l’oposició, sent requerit per tal de que demanés disculpes, amb l’agreujant de negar-se ha fer-ho rebent com no podia ser d’altre forma el recolzament de “l’alcalde de tots” “que és qui l’ha contractat” vulnerant tota la legislació que regula dites contractacions.

Si ja de per si és greu el fet de nomenar de forma incorrecta un càrrec tant important, encara és mes greu que s’intenti enganyar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya dictant un decret donant compliment al requeriment de la Direcció General i acte seguit dictar altra decret tornant-lo novament a nomenar “provisionalment” com secretari accidental i tot això donant fe "ell mateix" del compliment de la legislació aplicable sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Com no podia ser d’altre forma també en aquest punt l’equip de govern format per “les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils” van votar en contra de la nostra moció.

Transcrivim algunes de les preguntes fetes pel nostre grup municipal,

Quin és el número total d’hores extres retribuïdes o compensades amb festius efectuades pels treballadors de la corporació en el període gener- abril de 2008 desglossades per mesos i departaments ?

En referència el decret 422/2008 de data 16 de maig de nova adscripció en comissió de serveis del funcionari de Montmeló quines son, degudament desglossades per conceptes, la totalitat de les retribucions corresponents al lloc de treball de tècnic d’administració especial, dietes i indemnitzacions a que tingui dret, a que fa referència dit decret?

Perquè a data d’avui l’alcalde no ens ha facilitat la documentació sol·licitada per instancia 2008/2802 de 24 d’abril en tractar-se d’una documentació que va ser objecte de preguntes als plens de dates 27 de març i 24 d’abril?

Perquè a data d’avui l’alcalde no m’ha facilitat la documentació sol·licitada per instancia 2008/1980 de 20 de març, en tractar-se d’una documentació també sol·licitada pels delegats sindicals?

Perquè a data d’avui l’alcalde no ha donat compliment a la nostra sol·licitud de data 15 d’abril amb número del RGE 2008/2539 ?

Perquè s’està procedint a retirar mobiliari del despatx habilitat pels grups de l’oposició sent substituït per un altre de baixa qualitat i que no reuneix les més elementals condicions ergonòmiques ?

Perquè malgrat haver-ho sol·licitat verbalment, l’equip informàtic destinat als grups de l’oposició no disposa de la corresponent impressora – fotocopiadora com disposava abans ?

Perquè no estan publicades a la Web municipal les actes de les sessions del ple de dates 16 de juny, 19 de juliol i 27 de desembre de 2007 ?

Perquè no s’actualitza l’apartat de licitacions de la Web municipal ?

Qui ha supervisat per part de l’Ajuntament la recent reparació dels clarament visibles desperfectes del Torrent Roig i els materials utilitzats ?

Quina empresa ha dut a terme dites obres de reparació ?

Perquè a data d’avui i no havent-se dictat resolució denegatòria no se’ns ha permès l’accés a examinar l’expedient i còpies del mateix a que es feia referència a la nostra sol·licitud de data 16 de maig amb número del RGE 2008/3204 ?

Simplificant:

En conjunt aquest ple va ser, com els anteriors, en pla corró, ni tan sols simular (encara que només sigui per a donar una imatge de participació) que escolten les opinions i objeccions de l’oposició. No és que no hagi diàleg o possibilitats d’haver-lo, és que no existeix per part de l'actual equip de govern, la més mínima voluntat que existeixi. Són majoria i això solament ja els legitima per a imposar a qualsevol cosa que proposin. Aquesta és la lletra, però és aquest l’esperit que ha de tenir qui governa?

Finalment una curiositat: hi ha coses, postures i actituds que, de per si mateixes, ja mereixen l’assistència als plens. En aquest ple una d’elles va ser veure com ICV votava a favor la proposta de requalificació de zona verda a zona urbanitzable (clau 13d1 - habitatges unifamiliars) y la requalificació de barrancs a zona verda computable. Valgui’m Déu, si això es podria dir que és contra natura de la seva ideologia més profunda (no d'ella, clar, sinó del partit i votants als quals representa). Doncs sí, va votar a favor i sense ni tan sols enrojolar-se ni explicar -faltaria més -el perquè.

I el mateix es podria dir d’altres grups que s'autopregonen sempre d’esquerres


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

1 comentari:

Anònim ha dit...

Aquest senyor que vol reduir les preguntes en el ple , no va ser ell i el seus grups de pacte que a vostes els bombardejaven a preguntes fins la una de la matinada?.
Es curiós com utilitzen la majoría perque els ciutadans no puguin participar i preguntar !
Aixo no pot ser !
Demano que tinguin molta força i continuin la seva fiscalització fins que puguin parar aquests abusos.
Gracies per la seva feina!

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels