19 de desembre 2010

CONVOCATÒRIA PUBLICA PER A L’ELECCIÓ PLENÀRIA DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE CABRILS


Informar-vos que amb data 16 de desembre la Diputació de Barcelona xarxa de municipis, en el seu Butlletí Oficial de la Província publica l’obertura de convocatòria pública, per a l’elecció plenària del esmentat càrrec per un període de quatre anys.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol•licitud davant l’Alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratius comú, juntament amb el seu “currículum vitae”, fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat i, declaració jurada de capacitat i compatibilitat, dins el període de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Som del parer que amb l'objectiu de fomentar la participació de tots els ciutadans en els afers públics, tenint en compte que aquest es un càrrec amb una responsabilitat prou important perquè qui ho ocupi no estigui vinculat a interessos que puguin entorpir la seva funció, des de Veïns Independents de Cabrils us animen a presentar les vostres candidatures.


ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels