28 de novembre 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Dijous 29 de novembre


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 29 de novembre a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de setembre de 2012 i l’extraordinària de data 29 d’octubre de 2012.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació núm. 2-2012 de la plantilla de personal de l’exercici 2012

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 14 del pressupost municipal 2012

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la no disponibilitat de crèdits relatius a les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre per aplicació de l’article 2 del RDL 20/2012

5.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia dels càrrecs electes de l’equip de govern a percebre retribucions i assistències al mes de desembre i destinar-les a ajudes socials

6.- Dictamen que proposa l’atorgament de concessions de drets sobre nínxols del cementiri municipal

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases dels ajuts de Fons Social d’acció pel personal funcionari, interí, laboral, Patronat municipal escola bressol i Seipro

8.- Dictamen que proposa la creació d’un estat propi per Catalunya, presentat pels grups municipals d’ERC-Consens x Cabrils, ICV i PSC

9.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 891/2012 sobre l’abandonament d’una regidora del grup municipal del PP i passar a la consideració de regidora no adscrita

10.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 909/2012, relatiu a la complementació de la prestació per incapacitat temporal del personal de la corporació

11.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

14.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels