02 de desembre 2012

CRÒNICA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE NOVEMBRE PART (I)


A continuació iniciem una sèrie d'articles en els que us anirem posant al corrent dels temes actes tractats en el decurs d’una sessió “realment surrealista” degut al comportament de la titular de la alcaldia .

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de setembre de 2012 i l’extraordinària de data 29 d’octubre de 2012.

No es va poder aprovar l'acta de la sessió ordinària anterior perquè no va haver-hi acord en quant al seu redactat. Novament la falta de rigor va fer acte de presència, en aquest cas amb el deficient redactat de l'acta.

Punt 3.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 14 del pressupost municipal 2012

En aquest punt una altra demostració de la improvisació o la presumpta confecció dels pressupostos inflant partides. L'explicació de "l'experta" va ser que es donaven de baixa 30.000 euros en concepte d'interessos de préstecs i amb aquest import s'atenien factures de subministrament elèctric que no estaven previstes.  Sobren els comentaris !

Punt 8.- Dictamen que proposa la creació d’un estat propi per Catalunya, presentat pels grups municipals d’ERC-Consens x Cabrils, ICV i PSC

A continuació reproduïm íntegrament la intervenció del nostre portaveu:

La titular de la alcaldia, en contra del que deia i es queixava quant estava a l’oposició, últimament, per denegar-nos a alguns regidors de l’oposició l’accés a informació o copies de documentació que li resulta molesta acostuma a aplicar al peu de la lletra el vigent Reglament Orgànic de Municipal, convertint-se en una experta en aplicar l’article 44 especialment lo referent a allò que diu que:.- ......el lliurament de còpies constituirà una facultat discrecional de l’alcaldia.... dit això no entenc perquè alcaldia no aplica amb el mateix rigor l’article 115 del vigent Reglament Orgànic de Municipal que diu....No es podran presentar mocions sobre assumptes que excedeixin de la competència municipal..... Per tant i sense entrar a valorar el contingut de la moció consti en acta que no participo en la votació de la moció a l’empara del l’article 115 del Reglament Orgànic de Municipal.

Punt 14.- Precs i preguntes

A continuació reproduïm íntegrament el text del primer dels dos precs que el nostre grup va presentar al ple:

La Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2011 va aprovar, a proposta de la regidoria de comunicació, l'adjudicació a l'entitat mercantil TALENTA LINE,S.L. el contracte menor de serveis per a la gravació i inserció d’informació de Cabrils dins la programació diària, setmanal i mensual del canal de televisió Maresme TV per import de 9.600 euros IVA exclòs.

Vull deixar constància que en aquells moments jo formava part d'aquella Junta de Govern donant el meu suport a dita contractació per que vaig creure en el projecte presentat pel regidor de comunicació senyor Edmon Nadal.

El 22 de maig de 2012 vaig rebre al meu domicili particular un escrit signat per la senyora Avelina Morales en el qual se'm notificava la seva decisió de revocar totes les competències de les quals era titular, deixant per tant de formar part des d'aquell moment de l'equip de govern, passant, en conseqüència, a formar part de la oposició.

Pocs dies després Maresme TV va emetre una entrevista a la titular de l'alcaldia senyora Avelina Morales, entrevista al meu entendre, plagada de falses acusacions, intent de manipular la realitat de la crisi de govern que va acabar amb la meva destitució així com acusacions posant en qüestió tant la meva ètica com la meva dignitat.

Una vegada alertat per alguns veïns d'aquesta emissió vaig poder visionar-la comprovant el nivell de desqualificacions emprat per la senyora Morales per, segons la meva opinió, intentar encobrir la seva incompetència i la seva incapacitat per dirigir, com cal, un equip municipal.

Visionada l'entrevista vaig mantenir una conversa amb el senyor Edmon Nadal regidor de comunicació al que li vaig fer saber la meva intenció d'exercir el dret de replica o rectificació davant la direcció de Maresme TV, procedint a efectuar trucades telefòniques a la directora de la cadena senyora María Ester Alonso Núñez comunicant-li la meva intenció d'exercir aquest dret. La directora del canal de televisió em va manifestar que no disposava de càmeres, motiu pel qual transcorregut un temps que jo vaig considerar suficient sense rebre resposta a la meva petició, vaig procedir el dia 27 de juny a requerir per escrit l'exercici del meu dret.


Dit escrit certificat amb justificant de recepció no va ser retirat de l'oficina de correus per la directora de la cadena, sent-me retornat, per caducitat, el passat 16 de juliol.

Per evitar que la directora del mitjà al•legués desconeixement, en el ple celebrat el 18 de juliol i davant les càmeres de Maresme TV vaig procedir a llegir íntegrament el contingut del meu requeriment, sol•licitant amb posterioritat certificació de la meva intervenció en el ple, certificació que obra en la meu poder signada per la secretària interventora i la pròpia titular de l'alcaldia datat el 5 d'octubre.

Sense entrar, de moment, a valorar la qualitat i forma en què s'emeten les informacions municipals de Cabrils, si vull deixar constància de que he tingut coneixement d'un correu electrònic que la directora del mitjà, que és la mateixa persona que l'administradora de la societat amb la qual l'ajuntament ha subscrit aquest contracte, he tingut coneixement com deia d’un correu electrònic, dirigit presumptament a determinats alcaldes de la comarca que deia:

Benvolgut Alcalde,
Us escric el mail per informar-vos de que em fet una reestructuració empresarial a la televisió privada de Maresme TV a fi i efecte de seguir endavant, i hem hagut de prendre decisions difícils. Els informatius esperem reprendre’ls en poques setmanes
Si us ha arribat alguna informació estranya, si us plau no en feu cas, Maresme TV seguirà endavant emetent cada dia i em estat i som la televisió que sempre ha fet costat a Convergència i Unió, com prova la entrevista que em fet al Diputat Josep Sanchez Llibre amb deu repeticions al llarg de la setmana.
Esperem seguint contant amb la vostra confiança.
Resto a la vostra disposició per qualsevol tema.
Ho signa la directora i gerent del canal de Maresme TV  (Clicant aquí podeu consultar un article d’opinió en relació a aquest assumpte)


 
Considero que a la vista de l’exposa’t i ... especialment pel contingut del correu electrònic :

PREGO a la corporació que acordi, immediatament, la rescissió del contracte signat amb TALENTA LINE,S.L. , l'administradora de la qual actua també com a Gerent i directora de Maresme TV

--- --- --- --- ---

Per no allargar-nos en excés, de moment ho deixem aquí i en propers articles comentarem la resta dels punts que puguin ser d'interès.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels