27 de gener 2014

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 30 DE GENER DE 2014

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 30 de gener de 2014 a la sala de plens per tal de deliberar i resoldre els assumptes els assumptes inclosos en el següent:  

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de novembre de 2013

2.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del catàleg de camins municipals de Cabrils

3.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una bonificació de l’ICIO a favor de la Generalitat de Catalunya, declarant d’interès i utilitat municipal les obres realitzades a l’Institut de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per l’ús de terrenys públics, parades, barraques, casetes de venda i espectacles o atraccions i altres activitats lúdiques

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de les normes reguladores de l’expedició i ús de les targetes d’estacionament per part de persones discapacitades

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Local Localret

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Parc Serralada Litoral

9.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’Ajuntament de Cabrils

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’Organisme Autònom Escola Bressol

11.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ERC-Consens x Cabrils, de suport al manteniment i potenciació del centre de Cabrils de l’IRTA

12.- Dictamen, a proposta del grup municipal d’ICV, en contra de la Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local

13.- Dictamen, a proposta dels grups municipals d’ERC-Consens x Cabrils i ICV, sobre la participació a l’Associació de Municipis per la Independència

14.- Mocions

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

16.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels