26 de gener 2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 29 de gener de 2015

Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament a celebrar el proper dijous dia 29 de gener a les 20:30 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent  


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de novembre de 2014.

2.- Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions formulades a l’acord d’aprovació inicial, i aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per l’any 2015 i Bases d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el de l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.


3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per dur a terme el procediment de licitació i contractació del contracte de servei de recollida selectiva i transport de vidre, paper/cartró, envasos, llaunes i tetrabrik del terme municipal de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca pública de Cabrils.

5.- Dictamen que proposa la creació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cabrils.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils

7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de l’Ajuntament de Cabrils.

8.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

9.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Parc Serralada Litoral

10.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

11.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Localret

12.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 857 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona

13.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

14.- Mocions

15.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

16.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació


Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels