27 de febrer 2008

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament a realitzar el proper dia 28 de febrer de l’actua’l, a les 21 hores, a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Posem en coneixement que el proper dijous dia 28 de febrer de 2008, a les 21 hores, al Saló de Plens d’aquest Ajuntament, es celebrarà Ple ordinari amb el següent:


ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions de data 31 de gener de 2008 i 11 de febrer de 2008.

2.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament de Cabrils.

3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Organisme Autònom Escola Bressol.

II.- Part de control

4.- Resolucions de l’alcaldia i actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la data.

5.- Mocions dels grups polítics municipals.

6.- Precs i Preguntes.

El que us comunico per al vostre coneixement.

L’alcaldessa
Avelina Morales Serra

Cabrils, 26 de febrer de 2008

Esperem la seva assistència.
ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació i Projecció

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels