29 d’abril 2013

LA “CONVERGENT” TITULAR DE L'ALCALDIA DE CABRILS ES VA NEGAR A RESPONDRE A PREGUNTES SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2012


"La convergent" com ve sent habitual amb el silenci de les seves sòcies de govern (1 PP+ 1 trànsfuga del PP), es va negar en el passat ple ordinari a contestar a les preguntes que sobre la liquidació del pressupost de l'exercici 2012 se li van efectuar, tingui's en compte que el punt 11 de l'ordre del dia de la sessió deia:
  • Donar compte dels decrets 161 162 i 163 relatius a la liquidació del Pressupost Municipal, Organisme Autònom, Escola Bressol i Museu Arxiu Municipal 2012
Doncs el compte que va donar va ser aquest:
  • Faci'm les preguntes per escrit, va dir en la sessió.....
Un pot entendre, encara que no compartir, que la seva nul·la preparació econòmica li impedeix contestar a determinades preguntes económiques i de gestió, però la veritat és que si inclou en l'ordre del dia d'un Ple municipal un punt que diu... "Donar compte..." l'ha de donar !!....i.... si no sap, per a això estan els funcionaris (per cert molt ben pagats) per donar deguda resposta i no haver d'esperar dos mesos més al fet que es digni contestar les preguntes.

Pero el cert és que si tingues respecte a la transparència i voluntat de respondre li podria haver donat la paraula a la Secretària Interventora que també asisteix als Plens en qualitat de secretaria d'actas i és la que signa l'informe judiric de Secretaría-Intervenció.

Però en fi com diu el refrany - ON NO N'HI HA....NO EN RAJA - hem cregut convenient posar en públic coneixement algunes de les partides comptables de l'apartat de despeses que ens semblen més significatives:

     45.000 € Gestió serveis Seipro (*)
     45.000 € Gestió serveis Seipro (*)
     45.000 € Gestió activitats centre cívic (*)
1.280.552 € Complex Esportiu municipal
     16.527 € Obres complemetaries Piscina i pavello esportiu
   159.669 € Diferencia obres centre civic
     35.366 € Reparació finestrals centre civic
     20.108 € Conveni ADF Burriac
     71.181 € Actuacions Riera de Cabrils
     43.728 € Contractes prestació de serveis
     46.985 € Atencions benefiques persones
       5.544 € Despeses diverses
     32.214 € Servei manuteció i recollioda d'animals
       5.536 € Manteniment edificis
     29.840 € Activitats culturals
     87.190 € en Festes populars de un pressupostat de 60.000
       3.429 € Despeses diverses
     15.570 € Despeses diverses
     16.540 € Contractes prestació de serveis
       3.780 € Manteniment piscina municipal
   150.000 € Subvenció anivelladora piscina municipal
     14.000 € Subvenció club esportiu Cabrils
   719.333 € Pavelló poliesportiu
     58.807 € Obres urbanització exterior poliesportiu
       6.246 € Adquisició altre material esportiu
     39.900 € Organització Mostra Grastronómica (*)
       8.567 € Estudis, campanyes i treballs técnics
     12.417 € Lloguer solar per aparcament
     38.319 € Publicitat
       2.970 € Despeses diverses
       4.919 € Consorci Digital Mataro Maresmens
     16.259 € Atencions protocolaries
     92.149 € Contractes prestació servei técnic
     20.813 € Transferencia a Seipro SA (*)
     13.989 € Participació ciutadana

(*) Aquestes partides-traspasos son per a sufragar perdues de la Societat municipal

Com hem dit al principi, aquestes són alguns dels imports de l'apartat de despeses, en successius articles anirem desgranant algunes de les partides que donen una idea de que per l'actual govern de Cabrils, (CIU+PP+tránsfuga del PP), sembla que la crisi no afecta a Cabrils.

Continuarem informant

ÀREA ECONÓMICA
Hisenda i Control Pressupostari

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels