03 d’abril 2013

NI UNA SOLA DONA ENTRE "ELS 16 MEMBRES" DE LA POLICIA LOCAL DE CABRILS - NI UNA SOLA MUJER ENTRE " LOS 16 MIEMBROS" DE LA POLICIA LOCAL DE CABRILS


No hi ha ni una sola dona entre els efectius de la nostra policia local.... PERQUÈ...?

Bé en realitat hi ha una agent, però resulta que l'única dona agent de policia que té el seu lloc de treball a Cabrils, - no ho ocupa -, i no ho ocupa perquè enllaça comissió de servei tras comissió de servei en altres ajuntaments.....PERQUÈ...?

I de tot això l'oposició ens assabentem de dos mesos en dos mesos, que és quan de forma il·legal i vulneratoria del nostre dret d'accés a la informació se'ns dona compte de “les decisions” d'alcaldia i de les juntes de govern.

Vegem l'exemple que afecta a l'única dona agent de la policia de Cabrils:

Ple del Dijous Sant - 8:30 de la nit - - punt 13 de l'ordre del dia - Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

De la lectura del punt 13 de l'acta de 22 de gener de 2013 s'observa el següent acord:
    Primer.- Autoritzar la pròrroga de la comissió de serveis voluntària de la funcionària Sra. xxxxxx, a l'Ajuntament de Roda de Barà, per un període de tres mesos, des del dia 1 de febrer fins al dia 30 d'abril de 2013, per ocupar una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Roda de Barà.
Com es pot comprovar la "titular de l'alcaldia" ha trigat més de tres mesos en donar-nos trasllat de la seva decisió....PERQUÈ...? Sabies que aquesta funcionària ja portava més d'un any i sis mesos de comissió de serveis en Roda de Barà....?....Sabies que abans d'aquesta "comissió de serveis" també va estar un any "de comissió de serveis" en....un altre ajuntament....?

Però això no queda aquí... De la lectura del punt 17 de l'acta de la junta de govern local de 5 de març de 2013 s'observa el següent "curiós" acord:
  • Primer.- Acceptar la petició de la interessada de renúncia i donar per finalitzada la comissió de serveis voluntària de la funcionària Sra. xxxxxx, a l'Ajuntament de Roda de Barà, amb efectes 25 de març de 2013, data en què causarà baixa i deixarà d'ocupar una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Roda de Barà.
  • Segon.- Donar d'alta a l'Ajuntament de Cabrils a la Sra.xxxxxx a la seva plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Cabrils amb data d'efecte 26 de març de 2013.
En aquest cas la "titular de l'alcaldia" "...solament..." ha trigat 23 dies en donar-nos trasllat de la seva decisió....PERQUÈ...?
Però....."curiosament"... en dit Ple de Dijous Sant i a preguntes del nostre grup ens assabentem de que la funcionària, única dona agent de policia de Cabrils, es torna a anar el dia 1 d'abril per un any més prorrogable a un altre,....a....un altre ajuntament.... D'aquest acord, a data d'avui, encara no se'ns ha donat trasllat escrit del seu contingut i molt menys dels motius.

Que significa tot això....?

Motivat per l'obscurantisme amb el que l'actual titulat de l'alcaldia està portant aquest i altres temes, amb data 2 d'abril el nostre portaveu va presentar un escrit demandant tenir accés a tota la documentació des del dia 12 de novembre de 2007.

Tan aviat tinguem més notícies sobre l'assumpte les anirem facilitant.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

     *****     *****     *****

NI UNA SOLA MUJER ENTRE "LOS 16 MIEMBROS" DE LA POLICÍA LOCAL DE CABRILS

No hay ni una sola mujer entre los efectivos de nuestra policía local.... ¿POR QUÉ....?

Bueno en realidad hay una agente, pero resulta que la única mujer agente de policía que tiene su puesto de trabajo en Cabrils, no lo ocupa, y no lo ocupa porque enlaza comisión de servicio tras comisión de servicio en otros ayuntamientos..... ¿POR QUÉ....?

Y de todo esto la oposición nos enteramos de dos meses en dos meses, que es cuando de forma ilegal y vulneratoria de nuestro derecho de acceso a la información se nos da cuenta en los plenos bimensuales de "las decisiones" de alcaldía y de las juntas de gobierno.

Veamos el ejemplo que afecta a la única mujer agente de la policía de Cabrils:

Pleno del Jueves Santo - 8:30 de la noche - - punto 13 del orden del día - Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

De la lectura del punto 13 del acta de 22 de enero de 2013 se observa el siguiente acuerdo: -
  • Primero.- Autorizar la prórroga de la comisión de servicios voluntaria de la funcionaria Sra. xxxxxx, en el Ayuntamiento de Roda de Barà, por un periodo de tres meses, desde el día 1 de febrero hasta el día 30 de abril de 2013, para ocupar una plaza de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Roda de Barà.
Como se puede comprobar "la titular de la alcaldía" ha tardado más de tres meses en darnos cuenta de su decisión.... ¿POR QUÉ....?   ¿Sabias que dicha funcionaria ya llevaba más de un año y seis meses de comisión de servicios en Roda de Barà....?....¿Sabías que antes de esta “comisión de servicios” también estuvo un año en....otro ayuntamiento....?

Pero esto no queda aquí... de la lectura del punto 17 del acta de 5 de marzo de 2013 se observa el siguiente "curioso" acuerdo:
  • Primero.- Aceptar la petición de la interesada de renuncia y dar por finalizada la comisión de servicios voluntaria de la funcionaria Sra. xxxxxx, en el Ayuntamiento de Roda de Barà, con efectos 25 de marzo de 2013, fecha en que causará baja y dejará de ocupar una plaza de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Roda de Barà.
  • Segundo.- Dar de alta al Ayuntamiento de Cabrils a la Sra. xxxxxx en su plaza de agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Cabrils con fecha de efecto 26 de marzo de 2013.
En este caso "la "titular de la alcaldía" "...solo...?" ha tardado 23 días en darnos cuenta de su decisión.... ¿POR QUÉ....?

Pero....."curiosamente"... en dicho Pleno y a preguntas de nuestro grupo nos enteramos de que la funcionaria, única mujer agente de policía de Cabrils,  se vuelve a ir el día 1 de abril por un año más prorrogable a otro,....a....otro ayuntamiento.... De este acuerdo, a fecha de hoy, todavía no se nos ha dado cuenta escrita de su contenido y mucho menos de los motivos.

¿Que significa todo esto....?

Motivado por el oscurantismo con el que la alcaldía está llevando este tema, con fecha 2 de abril nuestro portavoz presentó un escrito demandando tener acceso a toda la documentación desde el día 12 de noviembre de 2007.

Tan pronto tengamos más noticias sobre el asunto las iremos facilitando.

Continuaremos informando

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
ComunicacióAquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels