03 de maig 2007

CONVOCATÒRIA PUBLICA PER A L’ELECCIÓ PLENÀRIA DEL/DE LA JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE CABRILS

Informar-vos que amb data 3 de maig la Diputació de Barcelona xarxa de municipis, en el seu Butlletí Oficial de la Província Núm.106 pàgines 35 i 36 publica l’obertura de convocatòria pública, per a l’elecció plenària del esmentat càrrec per un període de quatre anys.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud davant l’Alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratius comú, juntament amb el seu “currículum vitae”, fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat i, declaració jurada de capacitat i compatibilitat, dins el període de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Com dèiem al nostre article del desembre passat, segons el nostre parer, i amb l'objectiu de fomentar la participació de tots els ciutadans en els afers públics, tenint en compte que aquest es un càrrec amb una responsabilitat prou important perquè qui ho ocupi, no estigui vinculat a interessos que puguin entorpir la seva funció, és a dir sense vinculacions de tipus polític, ni econòmiques, ni especulatives immobiliaris, etc., des de Veïns Independents de Cabrils us animen a presentar les vostres candidatures.

Àrea d’Informació i Participació.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels