12 de maig 2007

INFORMACIO DE LA CELEBRACIÒ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT – maig 2007-

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt 1.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2005.

Inicià el nostre regidor la seva intervenció agraint a l’Actual alcalde Sr. Pérez la col·laboració en l’aportació de tota la documentació que es va sol·licitar, fet que altres anys no s’ha via produït, especialment a l’època de l’anterior alcalde i actual cap de llista del PSOE-PSC.

En aquest punt el nostre regidor és ratificà en els reparaments manifestats en la Comissió Especial de Comptes, comentant especialment les discrepàncies manifestades pel Secretari Interventor amb el fons i la forma d’atorgament de les subvencions, amb el pagament de minutes per la defensa judicial de l’anterior alcalde (5.710 €). En aquest punt el nostre regidor, davant les reiterades falses manifestacions de l’anterior alcalde, en el sentit de que el Sr.Alfred Serrano l’havia denunciant per presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals i falsedat documental, va deixar constància de que el que es va sol·licitar a la compareixença davant la Fiscalia del TSJC va ser la sol·licitud d’una auditoria complerta de l’Ajuntament i la Societat municipal SEIPRO. *(
De tota aquesta qüestió, es posa a disposició de qui ho vulgui consultar tota la documentació generada en relació a dita compareixença davant la Fiscalia).

Alguns dels assumptes pendents:
No s’ha resol la manca de justificació i per tant el pagament d’hores extres sense justificar.

No s’ha resol l’atorgament de subvencions vulnerant, segons el nostre criteri, el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No s’ha resol la presumpta incompatibilitat de l’alcalde, per haver participat en l’aprovació de les subvencions directes sent alhora soci d’una Entitat subvencionada.

No s’ha resol la reiterada contractació d’un bufette i tècnics externs, sense evidencia de cap expedient de contractació, fet reconegut en un informe de Secretaría Intervenció.

No s’ha resol el reparament en relació a l’assignació de complement de productivitat als treballadors, amb l’agreujant de que l’anterior alcalde per resolucions d’alcaldia atorgava a una empleada amb grau de parentiu dins el quart grau, complements mensuals de més de 500 €, i paga doble al juliol (1.000€) i desembre (1.000€).

Continua l’alcalde sense lliurar-nos l’inventari de propietats municipals.

No se’ns ha lliurat copia d’un estudi tècnic econòmic d’ampliació i remodelació de la zona esportiva de Cabrils (8.500€).

No s’ha raonat la despesa de festes populars,
dinar de 220 persones a raó de 37 € menú per un total de 8.709,8€

No s’ha raonat la despesa festes populars,
dinar de 16 persones a raó de 35 € menú per un total de 599,20 €

No s’ha raonat la despesa per pagament d’hores a quatre persones no treballadores de l’Ajuntament amb abonament a tres d’elles a la mateixa compte corrent.

No s’ha raonat la despesa de
factures girades per una granja bar amb un total de 8.623 € algunes d’elles d’imports de 9 €, 15,80 € 11,77 €........

Davant aquestes i d’altres situacions irregulars i poc transparents, l’alcalde va reconèixer que es tenia que canviar la dinàmica i que, en un futur es reordenaria la qüestió.

El nostre regidor va manifestar que ja fa tres anys que ve exposant reparos a les comptes municipals sense rebre respostes, motiu pel qual es va veure obligat a manifestar-les davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donant compte al Ple de l'escrit rebut de dit organisme
.

Sotmesa a votació l’aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2005.
Vots a favor CIU PSOE-PSC i GEC 8 vots
Abstencions DIU (dissolts) i ERC 3 vots
En contra VIC i PP 2 vots

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Punt 2.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament, corresponent a l’Exercici 2007. Compte General del Pressupost de l’any 2005

Va recordar el Sr. Serrano la obligació que té l’equip de govern de proposar l’aprovació dels pressupostos abans del 31 de desembre, tot llegint una resposta, del secretari interventor, a una al·legació formulada contra l’acord de Ple de data 1 de maig de 2006, manifestant la queixa per la no aprovació dels pressupostos en el termini regulat:

* Malgrat que l’incompliment del termini en l’aprovació del pressupost no té conseqüències legals greus per l’ajuntament, el que sí considero molt convenient és que per facilitar la posterior gestió pressupostaria al llarg de l’any econòmic i atendre a les necessitats dels serveis, obres i activitats municipals el pressupost de l’any que es tracti estigui definitivament aprovat abans del 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en que s’hagi d’aplicar.

Un any més les despeses de personal (2.426.882 € + costos dels assessors i tècnics externs) superen els ingressos per impostos sobre béns immobles rústica i urbana (2.297.138 €).

El nostre regidor va mostrar la disconformitat del nostre Grup Municipal amb algunes de les desviacions pressupostaris del l’any 2006, com ara les següents:

Despeses per jurídics i contenciosos, pressupostat per l’any 2006 19.000 €, despeses reals 63.578,43 € desviació de 44.578,43 €.

Comunicacions telefòniques, pressupostat per l’any 2006 15.000 €, despeses reals 23.022 € desviació de 8.022 €.

Comunicacions telefòniques Escola Olivera, pressupostat per l’any 2006 4.500 €, despeses reals 9.720 € desviació de 5.220 €.

Despeses diverses(?), pressupostat per l’any 2006 7.300 €, despeses reals 10.157 € desviació de 2.857 €.

Festes populars(?), pressupostat per l’any 2006 85.000 €, despeses reals 165.586 € desviació de 80.586 €.

Despeses diverses(?), pressupostat per l’any 2006 6.000 €, despeses reals 23.651 € desviació de 17.651 €.

I curiosament de la partida d’inversions en infraestructures, pressupostada per l’any 2006 en 242.268 €, només s’han utilitzat 126.987 €
deixant d’invertir-se 115.281 €.

Entenem que això és la prova palpable del descontrol i la ineficàcia de qui ens governen, només cal veure
les fotos que hem publicat de l'estat de les urbanitzacions, com per ara permetre'ns que es deixin d’invertir aquestes quantitats en infraestructures, en benefici de les festes o de les minutes dels tècnics externs, tenint plantilla suficient per desenvolupar aquestes tasques.

Per deixar constància del que es gasten en festes (165.586 €) i el que es destina a altres conceptes veiem alguns de les partides del present pressupost 2007:

Formació del personal (Policies) 4.500 €
Equipament Servei de Policia 9.117 €
Atencions benèfiques 8.500 €
Subvenció Casal gent gran 6.600 €
Cooperació i solidaritat 11.750 €
Subvenció Associació de botiguers 5.000 €
Subvenció lluita contra el càncer 600 €
Sanitat actuacions consultori mèdic 10.125 €
..........................................................................................

I en l’apartat d’inversions per al 2007, comentar el següent :

Centre d’atenció Primària (5.000 €)
No diuen que faran un CAP nou? Amb aquest pressupost es possible ?

Reparació i manteniment d’edificis (10.000 €)
Quan pensen eliminar les barreres arquitectòniques dels edificis municipals?

Escola Mas Maria – nou barracó (20.000 €)
Es l’escola nova?

Actuacions a urbanitzacions recepcionades (40.000 €)
Comparant la dotació per les urbanitzacions amb la despesa per festes (165.586€) creiem que no calen comentaris de la sensibilitat vers les urbanitzacions per part de l’equip de govern ( CIU - PSOE-PSC i GEC )

Participació obres Ca l’Estrany 165.259,12 €.
Fan constar com inversió una mala gestió de l’anterior alcalde, ja que es tracta d’una condemna(sentencia 191/06) del Jutjat Contenciós Administratiu núm.4 de Barcelona que diu:
·
Condemnar a l’Ajuntament de Cabrils a fer efectiva a l’actora la suma de 165.259.12 euros en execució de l’acordat en la resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de Cabrils de data 18 de juny de 2004, més l’interès legal dels diners des de la data d’aquesta resolució.
· Imposar a l’Administració demandada el pagament de les costes processals causades en aquest recurs.
·
Contra aquesta sentència no hi ha recurs.

Aquesta és una prova més de la gestió d’aquest equip de govern, infringint un greu perjudici a l’Ajuntament.

Infraestructura – Cooperacions Urb. Crist Park.
Es tracta d’una reclamació de 100.420,67 € de la empresa adjudicatària de les obres d’urbanització de l’àmbit de Crist Parc. La certificació més antiga, degudament signada per la enginyera directora de les obres es de maig de l’any 2006. Dita empresa reclama també els interessos de demora corresponents a les certificacions impagadas.

Aquesta és altre prova més de la gestió d’aquest equip de govern, infringint un greu perjudici a l’Ajuntament.

Sotmesa a votació l’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació

Vots a favor CIU PSOE-PSC i GEC 8 vots
Abstencions DIU (dissolts) i ERC 3 vots
En contra VIC i PP 2 vots

Dita aprovació ja ha sigut publicada al
Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 9 de maig

Per tal de poder-ho consultar en la actualitat s’ha obert termini d'informació pública.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.
Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Me sorprende que tan cerca de las elecciones no aprovecheis el blog para informar de vuestras posiciones, actos y recibir noticias de vuestros posibles votantes.

VIC ha dit...

Anónimo de las 12:34 PM

En respuesta a su sugerencia le comunicamos que sí estamos utilizando este blog también para la campaña electoral de las próximas elecciones municipales.

Cuando se abre la página del blog, al lado izquierdo de la pantalla, aparece el rótulo de “Eleccions Municipals 2.007” y debajo pone “CONNECTAT-HI” Clicando enzima, se abre la página de las elecciones.
Con la idea de separar la información habitual de este blog de la referente sólo a las elecciones municipales, quizás hemos complicado un poco el acceso (cosas de la informática).
Atentamente

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

Anònim ha dit...

Me he conectado con el enlace de las elecciones y me parece muy poco. Además no permite la participación. ¿Teneis pensado hacer alguna presentación pública?
En principio mi voto es para vosotros, porque asistí a varios plenos del ayuntamiento y me pareció que el único que hacía los deberes era el Sr. Serrano. Lo que pasa es que yo vivo dentro del pueblo y no en una urbanización. Enfrentar a los del casco urbano con las urbanizaciones es demagogia y lo hace todo el mundo. Lo que es cierto es que Cabrils es "todo" y se ha de tratar todo el espacio con el mismo cariño.
Teneis que entender a los que se identifican con "anónimo" ya este pueblo es demasiado pequeño para firmar con un nombre si no estas adscrito a alguna formación política. Se os ve muy recelosos. Estoy segura que si os mostrais más abiertos tendreis más votos.

Pepa ha dit...

11,22:
Estoy en casi todo de acuerdo con Vd.
Yo vivo en una urbanización, hace 4 años recibí alguna publicidad de este partido. Inmersa en mi trabajo cotidiano, confieso que no presté demasiada atención y acabé votando a los mismos que en las autonómicas o generales.
Esta vez me he propuesto conocer mas a fondo las diversas opciones antes de votar y, después de pasearme por los blocs o webs y leerme de cabo a rabo las propagandas que recibo en mi buzón, voy a votar al V.I.C.
Veo que son gente seria y merecen la oportunidad de demostrarnos su capacidad para arreglar el desaguisado en que desde hace años, se ha convertido nuestro ayuntamiento.
Personalmente tengo la impresión de que han manejado a su antojo los intereses de todos, los políticos de lo que Vd. califica como del casco urbano y de que ya es hora que despertemos los de las urbanizaciones y participemos defendiendo nuestros intereses también unidos con los del "centro". Lo veo como una pequeña revolución que nos beneficiará a todos.
Creo que el problema está en los de arriba y no en la gente de a pié, tengo entrañables amigos entre los que viven en el centro. No tiene nada que ver. Lo importante es que un cartel para el césped del campo de fútbol nos cueste 230.000 ptas., vivamos donde vivamos. El V.I.C. me lo ha hecho saber y se lo agradezo.
Vamos por los anónimos: Yo soy Pepa y cualquier pequeña investigación detectivesca puede dar con mi e-mail y, a partir, de ahí con mi identidad, no me supone ningún problema. He participado en otros blocs de Cabrils, expresando mis opiniones que puedo defender personalmente delante de quién sea. Nunca lanzo ofensas, mentiras ni injurio a nadie. No entiendo porqué se ha de estar adscrito a algún partido para poder firmar. Su comentario me parece muy correcto y no se ver en él ninguna ofensa hacia nadie. He leído otros comentarios como el de "oye tio que no escaneas bien" o algo parecido que se contradicen, en mi forma de ver, con lo que debería ser una participación cabal y enriquecedora para todos. El hecho de que las cosas cambien en nuestro pueblo también debe pasar por evolucionar en cuanto a comunicación entre todos, ya es hora de que dejemos atrás los anónimos estùpidos y sin sentido y nos acostumbremos a opinar sin miedos porque nada hemos de temer actuando con libertat, cuando nos expresamos.
Conclusión: mi voto será para el V.I.C. Pasados cuatro años volveré sobre el tema.
Gracias por dejarme participar
Pepa

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels